پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Power BI - معرفی کامل

دسته بندی ها: آموزش Power BI ، آموزش های Packtpub

این دوره به شما نشان می دهد چرا Power BI مجموعه ای کامل از ابزارهای هوش تجاری را برای اهداف تحلیل داده ارائه می دهد و نحوه استفاده از این ابزار ها را توضیح می دهد. به کمک این دوره به سرعت ساختار داده را ایجاد کنید، به راحتی محاسبات را به آن اضافه کنید، و فقط بعد از چند دقیقه نمودار خوبی ایجاد و منتشر کنید. در این دوره با ابزارهای مختلف در جهان Power BI، درک Power BI Desktop و اجزای آن، تحلیل داده، ایجاد مجموعه داده بر اساس منابع، تبدیل نتایج به مصورسازی ها، درک اولیه ای از ابزار انتخاب شده در Power BI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک ابزارهای Power BI
 • پروژه اولیه 1/3: نصب Power BI Desktop و اتصال به داده ها
 • پروژه اولیه 2/3: کار در Query Editor
 • پروژه اولیه 3/3: کار در مدل داده و ایجاد یک مصورسازی
 • استفاده از Attached Project Files
 • معرفی Power BI Desktop
 • گردش کار در Power BI Desktop
 • معرفی Views مختلف در مدل داده
 • بررسی رابط Query Editor
 • معرفی Query Editor
 • Query Editor چیست؟
 • اتصال Power BI Desktop  به منابع داده
 • ویرایش ردیف ها
 • درک Append Queries
 • ویرایش ستون ها
 • معرفی Star Schema
 • ایجاد DIM Region Table
 • بهبود عملکرد و بارگیری داده ها در مدل داده
 • مقایسه Query Editor و مدل داده
 • درک تفاوت های M-Language و DAX
 • درک رابط  Report View
 • معرفی Slicers
 • Power BI Service و Power BI Mobile
 • لاگ کردن در Power BI Service
 • انتشار اپلیکیشن
 • وارد کردن داده JSON
 • نحوه کارکرد Custom Visuals
 • نصب IDE
 • و غیره
Microsoft Power BI - A Complete Introduction [Video] Publisher:Packtpub Author:Manuel Lorenz Duration:9 hours 19 minutes

Learn how to use Microsoft's Power BI Tools, including Power BI Desktop, Power BI Service and PowerBI Developer
This course will take you on a journey where you'll you will learn why Power BI offers you a comprehensive set of Business Intelligence tools for your data analysis goals and how to use these tools in the required way. Quickly structure your data, easily add calculations to it, and create and publish nice-looking charts in just a few minutes. You will learn about different tools in the Power BI universe, understand Power BI Desktop and its components, and lot more.
The code bundle for this video course is available at https://github.com/PacktPublishing/Microsoft-Power-BI---A-Complete-Introduction
Style and Approach
This course will show you how to analyze data from single or multiple sources, create individual datasets based on these sources, and transform results into beautiful and easy-to-make visualizations. You should have a basic understanding of selected tools in the Power BI universe and want to learn how these tools work together.
Released: Thursday, October 25, 2018
Getting Started
Welcome to this Course
Understanding the Power BI Tools
Initial Project 1/3: Installing Power BI Desktop and Connecting to Data
Initial Project 2/3: Working in the Query Editor
Initial Project 3/3: Working in the Data Model and Creating a Visualization
Course Outline
How to use the Attached Project Files
An Introduction to Power BI Desktop
An Overview of the Workflow in Power BI Desktop
Introducing the Different Views of the Data Model
Taking a Closer Look at the Query Editor Interface
Before we Dive Deeper: Recommended Settings
An Introduction to the Query Editor
Just to be sure: What is the Query Editor?
Connecting Power BI Desktop to our Data Sources
Editing Rows
Understanding Append Queries
Editing Columns
Replacing Values
Formatting Data
Pivoting and Unpivoting Columns
Splitting Columns
Creating a New Group for our Queries
What we Achieved until Now and How to Continue
Introducing the Star Schema
Duplicating and Referencing Queries
Creating the DIM Region Table
Entering Data Manually
Merging Queries
Finishing the DIM Region Table
Introducing the DIM AgeGroup Table
Creating an Index Column
Duplicating Columns and Extracting Information
Creating Conditional Columns
Creating the FACT Population Table
Performing Basic Mathematical Operations
Improving Performance and Loading Data into the Data Model
Module Summary
Working on our Data Model: Data & Relationship View
Module Introduction
Query Editor vs. Data Model
Introducing and Understanding Relationships
Editing Relationships
Understanding Cardinality
Cross Filter Selection and Many-To-Many Relationships
Active Properties
Understanding the differences between the M-Language and DAX
M vs. DAX applied: Calculated Columns
M vs. DAX: Conclusion
DAX - Basic information
DAX and Calculated Columns
Calculated Columns vs. Measures
Introducing DAX-Measures
DAX-Measures Continued
Categorizing Data
Module Summary
Working in the Report View to Visualize our Results
Module Introduction
Understanding the Interface of the Report View
Creating our First Visualizations
Editing Interactions and Adding Tooltips
Adding Color Saturation
Understanding Hierarchies and Adding Drill-Down
Formatting Charts and Sorting
Introducing Slicers
Adding Treemaps and Tables
Applying different Filter Types
Creating (Multi-Row) Cards
Understanding Combined Visualizations and Waterfalls
Module Summary
Power BI Service & Power BI Mobile - How to Continue?
Module Introduction
Continuing our Work and why we need Power BI Service
Comparing Power BI Free, Pro and Premium
Logging in to Power BI Service
Understanding the Interface
Importing our Data from Power BI Desktop to Power BI Service
Understanding the Dataset Menu
Working on Reports
Introducing Dashboards
Exploring our Workspace
Understanding Gateways
Comparing Personal and On-Premise Gateway and Installing a Gateway
Working alone or Collaborating with Colleagues
Collaborating in App Workspaces
Sharing the Results
Publishing the App
Content Packs from Online Services
Power BI Mobile: Installing and Understanding the Mobile App
One Last Thing: Excluding Datasets from Sharing
Module Summary
Other Data Sources
Module Introduction
Importing JSON Data
Importing Data from REST APIs
Preparation: Setting up a MySQL Server
Importing Data from a MySQL Server (and other SQL Servers)
Wrap Up
Creating Custom Visuals (Power BI for Developers)
Module Introduction
How do Custom Visuals Work?
Using Data Driven Documents (D3)
Creating and Using a Visual
Installing an IDE (Code Editor)
Understanding the visuals.ts File
Understanding the Project Structure
Installing d3.js (Data Driven Documents)
Adding a First Shape
Connecting Shapes to Data
Scaling Shapes
Managing Visual Capabilities to Allow Data Input
Starting the Data Extraction
Limiting the Data Input
Extracting Data
Displaying the User Data
Optimizing the Code
Adding Dynamic Coloring
Making Bars Selectable (Cross-Visual)
Adding X-Axis Labels
Adding Custom Visuals Settings
Extracting the Visual Configuration
Informing Power BI About the Custom Configuration
Next Steps
Packaging the Custom Visual
Wrap Up
Course Roundup
Congratulations

پیشنهاد فرادرس