این دوره به شما نشان می دهد چرا Power BI مجموعه ای کامل از ابزارهای هوش تجاری را برای اهداف تحلیل داده ارائه می دهد و نحوه استفاده از این ابزار ها را توضیح می دهد. به کمک این دوره به سرعت ساختار داده را ایجاد کنید، به راحتی محاسبات را به آن اضافه کنید، و فقط بعد از چند دقیقه نمودار خوبی ایجاد و منتشر کنید. در این دوره با ابزارهای مختلف در جهان Power BI، درک Power BI Desktop و اجزای آن، تحلیل داده، ایجاد مجموعه داده بر اساس منابع، تبدیل نتایج به مصورسازی ها، درک اولیه ای از ابزار انتخاب شده در Power BI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک ابزارهای Power BI
 • پروژه اولیه 1/3: نصب Power BI Desktop و اتصال به داده ها
 • پروژه اولیه 2/3: کار در Query Editor
 • پروژه اولیه 3/3: کار در مدل داده و ایجاد یک مصورسازی
 • استفاده از Attached Project Files
 • معرفی Power BI Desktop
 • گردش کار در Power BI Desktop
 • معرفی Views مختلف در مدل داده
 • بررسی رابط Query Editor
 • معرفی Query Editor
 • Query Editor چیست؟
 • اتصال Power BI Desktop  به منابع داده
 • ویرایش ردیف ها
 • درک Append Queries
 • ویرایش ستون ها
 • معرفی Star Schema
 • ایجاد DIM Region Table
 • بهبود عملکرد و بارگیری داده ها در مدل داده
 • مقایسه Query Editor و مدل داده
 • درک تفاوت های M-Language و DAX
 • درک رابط  Report View
 • معرفی Slicers
 • Power BI Service و Power BI Mobile
 • لاگ کردن در Power BI Service
 • انتشار اپلیکیشن
 • وارد کردن داده JSON
 • نحوه کارکرد Custom Visuals
 • نصب IDE
 • و غیره