این دوره به شما شناسایی آبجکت ها و پیاده سازی آنها با کتابخانه های OpenCV را آموزش می دهد. در این دوره با نحوه افزایش مهارت های OpenCV با یادگیری عمیق، تسلط بر OpenCV  برای طبقه بندی/شناسایی آبجکت، تمام نظریه ها و مفاهیم مورد نیاز بینایی کامپیوتر، پردازش تصویر و یادگیری ماشین، استفاده از OpenCV در کدها، نحوه کار با تصاویر در OpenCV، افزایش و فیلتر کردن در OpenCV، ساخت اپلیکیشن با قابلیت انجام هموگرافی و تشخیص آبجکت، طبقه بندی آبجکت و شناسایی متن در یک تصویر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • الگوریتم ها و عملیات در OpenCV
 • معرفی دوره
 • نحوه کار با تصاویر در OpenCV
 • عملیات بهبود و فیلتر در OpenCV
 • ذخیره سازی در تصاویر، دسترسی به دوربین
 • تغییرات تصویر
 • الگوریتم های بصری کامپیوتری
 • تشخیص و شناسایی شیء با استفاده از ویژگی ها
 • کار با تشخیص شی
 • ویژگی ها و توصیفگرها
 • Feature Matching و Homography
 • ساخت اپلیکیشن
 • یادگیری عمیق در OpenCV
 • شروع کار با شبکه های عصبی
 • معماری یک شبکه عصبی کونولوشن
 • شروع با Caffe
 • پیاده سازی یادگیری عمیق با استفاده از OpenCV و Caffe
 • طبقه بندی شی با استفاده از یادگیری عمیق
 • معرفی Problem Statement
 • طراحی یک الگوریتم برای مسئله
 • آموزش شبکه با استفاده از داده های برچسب گذاری شده
 • مشکل طبقه بندی
 • شناسایی متن در یک تصویر
 • تعریف مسئله و گردآوری مجموعه داده
 • الگوریتم مناسب مدل سازی
 • حرکت از الگوریتم به کد
 • نتایج و تجزیه و تحلیل