پیشنهاد فرادرس

توسعه اپلیکیشن های واقعی با اسکالا (Scala)

دسته بندی ها: دسته بندی نشده

اسکالا (Scala) یک زبان برنامه ‌نویسی کاربردی شی گرا و تابعی بوده و در زمینه توسعه برنامه های مقیاس پذیر و واکنشی (قدرت پاسخگویی به تعداد کاربران زیاد)، بدون هیچ گونه پشتیبانی از چارچوب یا کتابخانه، چالش بر انگیز می باشد.

این دوره آموزشی برای کمک به برنامه نویسان زبان اسکالا که دارای دانش بسیار مقدماتی برای ایجاد برنامه های کاربردی دنیای واقعی، با استفاده از زبان اسکالا و چارچوب های Play و Akka و با تاکید بر سازوکار های تایید شده می باشند، طراحی شده است.

در این دوره، شما با ساخت پنج برنامه دنیای واقعی که از پیچیدگی بیشتری در زمینه چارچوب Play و Akka برخوردار می باشند را خواهید آموخت. در این دوره شما کار خود را با یک پروژه ساده در باره کاتالوگ فهرست محصولات شروع می کنید و سپس نحوه ایجاد برنامه های دیگری مانند: یک برنامه کاربردی ورود داده های مشتری، یک برنامه کاربردی پردازش داده های رشته ای برای دریافت تعداد کلمات، یک برنامه تبادل پیام مانند مثال بازیگران پینگ پنگ و مسئله غذا خوردن فیلسوفها در هوموس را می آموزید.

هر پروژه به شما کمک می کند تا در زمینه برنامه نویسی با برنامه اسکالا، و قابلیت های آن در کار با داده ماهر شوید. با پایان رساندن این دوره، شما نه تنها توانایی این را دارید که زیر و بم های برنامه اسکالا را بدانید بلکه می توانید از آنها برای حل انواع مسائل دیگر استفاده کنید.

مجموعه کد های این دوره آموزشی در این صفحه قابل دسترس است.

سبک و رهیافت دوره

این دوره بر مبنای نوشتن مثال های عملی با استفاده از برنامه اسکالا، با چارچوب های Play و Akka می باشد. در این دوره، شما کار خود را با اجرای پروژه های بسیار مقدماتی و در سطح مبتدی شروع می کنید و سپس به کار با کد های در سطح متوسط می کنید و بعد در به برنامه نویسی پیشرفته برای هر یک از چارچوب فوق می پردازید.

مباحث دوره:

  • پیاده سازی برنامه کاتالوگ فهرست محصولات
  • برنامه کاربردی ورد داده های مشتری با چارچوب Play
  • برنامه کاربردی پردازش داده های رشته ای با استفاده از چارچوب Akka
  • مثلا بازیگران پینگ پنگ استاندارد با استفاده از روش تبادل پیام
  • مسئله مشکل غذا خوردن فیلسوفان با استفاده از چارچوب Akka
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Scala Projects [Video] Publisher:Packtpub Author:Kapil Sanghvi Duration:2 hours 25 minutes

Develop real-world Scala applications using concurrency and message passing in an Akka framework with Play web development
Scala is a functional programming language that supports OOP principles and it’s quite challenging to develop scalable and reactive applications without any framework/library support. This video course is designed to help Scala programmers who have very basic knowledge of the Scala language build real-world applications from scratch using the Play and Akka frameworks with the underlined concurrency resolution mechanism.
In this course you will learn various features of the Play and Akka frameworks by building 5 real-world applications with increasing complexity. Beginning with a simple project, a product catalog-listing application, the course will take you through building a customer data entry application, a string processing application to get a word count, a message passing app like Ping pong actors example and Dining-philosophers problem-in humus.
Each project will help you master the programming and data capabilities of Scala. By the end of the course, you will not only be empowered by knowing the ins and outs of Scala, but you will also be able to apply them to solve a variety of problems.
The code bundle for this course is available at: https://github.com/PacktPublishing/Scala-Projects
Style and Approach
This course is based on writing practical examples using Scala with the Play and Akka frameworks. In this course, you will start by implementing very basic projects for beginner to intermediate-level coders and then explore advanced programming for each of the above frameworks.
Released: Friday, November 30, 2018
Catalogue Listing App Implementation
The Course Overview
Define Controller
Add Custom Routes
Design the Model for Product Catalogue
Create Views/Templates
Integrate Controllers, Models, and Views
Custom Data Entry Application with Play Framework
Adding Controllers with Custom Routes
Designing Models for Customers’ Data
Creating Form-Based Views and Templates
Configuring Slick- JDBC Connection
Integrate Controllers, Models, and Views with Database
String Processing Application Using Akka Framework
Defining String Processing and Word Counter Actors
Designing String Processing Messages
Adding Receive Methods in a String Processing Actor
Implementing Receive Methods in Word Counter Actors
Using Await, Futures, Timeout, and Ask Pattern to Complete the Application
Standard Ping Pong Actors Example Using Message Passing
Preparing the build.sbt File
Defining Ping Actor and Pong Actor
Designing Messages
Updating the Ping Actor to Define a Receive Method
Creating Methods to Receive Messages in the Pong Actor
Dining Philosophers’ Problem Using Akka Framework
Model Each Philosopher as an Actor
Defining Methods for a Philosopher’s Behaviour
Start Eating and Thinking Cycle Using Message Passing Pattern
Define `Become` to Alternate Each Philosopher Actor between States
Modelling Contention for Available Forks

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Packtpub Scala Projects [Video]_git.ir.rar