مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش بهترین شیوه ها و الگوهای طراحی Spring 

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های Packtpub ، آموزش جاوا (Java)

این ویدیو شما را از طریق الگوهای طراحی و ملاحظات مورد نیاز با فریمورک Spring آشنا می سازد. شما یاد خواهید گرفت که از این الگوهای طراحی برای حل مشکلات رایج هنگام طراحی اپلیکیشن یا سیستم با استفاده از فریمورک Spring استفاده کنید. این ویدیو نه تنها به شما ده الگوی ضروری GoF، بلکه همچنین دسته بندی الگوها، ملاحظات و بهترین شیوه های مورد نیاز در مراحل مختلف توسعه اپلیکیشن را آموزش می دهد. الگوهای طراحی به ما کمک می کنند که نرم افزاری را که انعطاف پذیر و مقاوم است، بنویسیم. آگر شما در نوشتن کد و تست افراط کنید، احتمالا برنامه شی گرای خوبی طراحی نکردید. شما می توانید نحوه استفاده از چندین الگو طراحی را به جای تست، برای نوشتن اپلیکیشن فرا بگیرید. شما الگوی تزریق وابستگی را که اصل مهم فرایند decoupling است و توسط Spring انجام می شود را درک خواهید کرد، بنابراین مدیریت کد ساده تر خواهید شد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اصول Spring
 • چرا Spring؟ چرا الگوهای طراحی؟
 • Polymorphism
 • پیکربندی Spring
 • Maven چیست؟
 • رابط ساده با Model View Controller
 • انواع مختلف الگوهای طراحی
 • دسته بندی های الگوی طراحی
 • Interceptor Pattern
 • Decorator Pattern
 • ادغام های Spring و ارزش الگوها
 • پیکربندی Spring و الگوی Singleton
 • حاشیه نویسی های Spring
 • افزودن Decorators
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Spring Design Patterns and Best Practices [Video] Publisher:Packtpub Author:Brandan Jones Duration:7 hours and 34 minutes

Manage the Spring framework effectively to create your own system
This video will take you through Design Patterns and considerations required with the Spring framework. You will learn to use these design patterns to solve common problems when designing an application or system using the Spring Framework. This video will not only take you through ten of the essential GoF Design Patterns but also categories of patterns, considerations, and best practices required at different stages of Application Development.
Design Patterns help us write software that is flexible and future-proof. If you’re overusing if tests, you are probably not writing a well-designed object-oriented program. You will see how to use several design patterns, instead of if tests, to write a program where logic resides in an optimal location. The examples in this course use the command pattern, decorator pattern, visitor pattern, and several others.
You will understand the Dependency Injection pattern that is the main principle behind the decoupling process that Spring does, thus making it easier to manage your code. With practical examples, you will understand how patterns listed under the GoF patterns can be used in your Application Design. You will be introduced to the MVC pattern and how it treats controllers as Plain Old Java Objects, thus making it easier for testing the controllers. You will then learn about the Factory Method, and how it relates to one of the core components of object-oriented design: polymorphism.
The code bundle for this course is available at https://github.com/PacktPublishing/Spring-Design-Patterns-and-Best-Practices
Style and Approach
This is a step-by-step approach which shows you the best way to use the Spring Framework to solve common problems when designing an application.
Released: Monday, April 30, 2018
Spring Fundamentals
The Course Overview
The Overview
Why Spring? Why Design Patterns?
Polymorphism: Variable Type Versus Object Type
Creating Objects
Spring Configuration
Starting Our Project
Project Overview and Scrum Board
What Is Maven?
Example - Create a Maven Project in Eclipse
Simple Interface with Model View Controller
Starting Our Look and Feel
The Different Types of Design Patterns
Categories of Design Pattern
Behavioral Patterns
Creational Pattern Explained - Factory Method
Factory Method Example
Interceptor Pattern
Decorator Pattern
What Is the Decorator Pattern?
Overview of Forms in Spring MVC/Thymeleaf
Creating a Screen for Native, Woody, and Herbaceous
Creating a Responsive Screen Based on Selections
Store Selections in Objects
Spring Integrations and the Value of Patterns
Spring Configuration and the Singleton Pattern
Spring Annotations
Adding Decorators
Scope Types, Factories, and Prototypes
Example: Abstract Factory Pattern
Template Patterns and Visitor Patterns to Generate JSON
JSON Fundamentals
What Is an Abstract Class?
Visitor Design Pattern
Creating JSON with Template and Visitor
Course Summary

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس