این ویدیو شما را از طریق الگوهای طراحی و ملاحظات مورد نیاز با فریمورک Spring آشنا می سازد. شما یاد خواهید گرفت که از این الگوهای طراحی برای حل مشکلات رایج هنگام طراحی اپلیکیشن یا سیستم با استفاده از فریمورک Spring استفاده کنید. این ویدیو نه تنها به شما ده الگوی ضروری GoF، بلکه همچنین دسته بندی الگوها، ملاحظات و بهترین شیوه های مورد نیاز در مراحل مختلف توسعه اپلیکیشن را آموزش می دهد. الگوهای طراحی به ما کمک می کنند که نرم افزاری را که انعطاف پذیر و مقاوم است، بنویسیم. آگر شما در نوشتن کد و تست افراط کنید، احتمالا برنامه شی گرای خوبی طراحی نکردید. شما می توانید نحوه استفاده از چندین الگو طراحی را به جای تست، برای نوشتن اپلیکیشن فرا بگیرید. شما الگوی تزریق وابستگی را که اصل مهم فرایند decoupling است و توسط Spring انجام می شود را درک خواهید کرد، بنابراین مدیریت کد ساده تر خواهید شد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اصول Spring
 • چرا Spring؟ چرا الگوهای طراحی؟
 • Polymorphism
 • پیکربندی Spring
 • Maven چیست؟
 • رابط ساده با Model View Controller
 • انواع مختلف الگوهای طراحی
 • دسته بندی های الگوی طراحی
 • Interceptor Pattern
 • Decorator Pattern
 • ادغام های Spring و ارزش الگوها
 • پیکربندی Spring و الگوی Singleton
 • حاشیه نویسی های Spring
 • افزودن Decorators
 • و غیره