تبلیغات

آموزش تسلط بر Spring Framework - از مبتدی تا پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوا (Java)

جادوی Spring Framework را از (IOC (Inversion of Control، تزریق وابستگی (DI) و Application Context گرفته تا دنیای  Spring Boot، AOP، JDBC و JPA را فرا بگیرید. در این دوره با ویژگی های Spring و ماژول های Spring: بررسی JDBC ،AOP، JPA Data. معرفی Spring Boot، تست واحد با JUnit و Mockito، صحبت با پایگاه داده با Spring JDBC و JPA، بررسی Maven (مدیریت وابستگی)، (Eclipse (IDE و Tomcat Embedded Web Server آشنا می شوید. ما به شما کمک خواهیم کرد که هر یک از این ها را تنظیم کنید. شما گام به گام Spring را در بیش از 100 مرحله یاد خواهید گرفت. این دوره اولین قدم به عنوان مقدمه ای برای Spring است.

سرفصل:

  • معرفی Spring Framework
  • سطح 1 - Spring - معرفی Spring Framework در 10 مرحله
  • سطح 2 - Spring - درک عمیق از Spring Framework
  • سطح 3 - Spring - تست واحد با Spring Framework
  • سطح 4 - Spring - بررسی Spring Boot در 10 مرحله
  • سطح 5 - Spring - بررسی Spring AOP
  • سطح 6 - Spring - تعامل با پایگاه داده، Spring JDBC، JPA و Spring Data
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Spring Framework Master Class - Beginner to Expert [Video] Publisher:Packtpub Author:Ranga Karanam Duration:12 hours and 3 minutes

Learn the magic of the Spring Framework in 100 Steps with Spring Boot, Spring JDBC, Spring AOP, JUnit, Mockito and JPA.
Learn the magic of the Spring framework from IOC (Inversion of Control), DI (Dependency Injection), and Application Context, to the world of Spring Boot, AOP, JDBC and JPA. Get set for an incredible journey. In this course, you will learn the features of the Spring and Spring Modules: JDBC, AOP, Data JPA with a hands-on, step-by step-approach. You will be introduced to Spring Boot, Unit Testing with JUnit and Mockito, talking to the database with Spring JDBC and JPA, Maven (dependencies management), Eclipse (IDE), and the Tomcat Embedded Web Server. We will help you set up each one of these. You will learn step-by-step about Spring in more than 100 steps. This course would be a perfect first step as an introduction to Spring.
Style and Approach
This is an excellent basic introduction to Spring, SpringBoot and JPA. It's easy to follow and seems to cover all the basic concepts with a good potted history to explain why certain techniques have evolved as they have.
Released: Friday, March 23, 2018
Welcome to Spring Framework Master Class
Spring Framework Master Class - Preview
Quick Introduction to Spring Framework
Quick Introduction to Spring Framework
Spring Master Class - Level 1 to Level 6 - Course Overview, Github& More….
Spring Framework Master Class - Overview
Spring Level 1 - Introduction to Spring Framework in 10 Steps
Section Introduction - Spring Framework in 10 Steps
Step 1 - Setting up a Spring Project using htttp://start.spring.io
Step 2 - Understanding Tight Coupling using the Binary Search Algorithm Example
Step 3 - Making the Binary Search Algorithm Example Loosely Coupled
Step 4 - Using Spring Framework to Manage Dependencies - @Component, @Autowired
Step 5 - What is happening in the background?
Step 6 - Dynamic auto wiring and Troubleshooting - @Primary
Step 7 - Constructor and Setter Injection
Step 8 - Spring Modules
Step 9 - Spring Projects
Step 10 - Why is Spring Popular?
Spring Level 2 - Spring Framework in Depth
Section Introduction - Spring Framework in Depth
Step 11 - Dependency Injection - A few more examples
Step 12 - Autowiring in Depth - by Name and @Primary
Step 13 - Autowiring in Depth - @Qualifier annotation
Step 14 - Scope of a Bean - Prototype and Singleton
Step 15 - Complex Scope Scenarios of a Spring Bean - Mix Prototype and Singleton
Step 15B - Difference Between Spring Singleton and GOF Singleton
Step 16 - Using Component Scan to scan for beans
Step 17 - Lifecycle of a Bean - @PostConstruct and @PreDestroy
Step 18 - Container and Dependency Injection (CDI) - @Named, @Inject
Step 19 - Removing Spring Boot in Basic Application
Step 20 - Fixing minor stuff - Add Logback and Close Application Context
Step 21 - Defining Spring Application Context using XML - Part 1
Step 22 - Defining Spring Application Context using XML - Part 2
Step 23 - Mixing XML Context with Component Scan for Beans defined with Annotation
Step 24 - IOC Container vs Application Context vs Bean Factory
Step 25 - @Component vs @Service vs @Repository vs @Controller
Step 26 - Read values from external properties file
Basic Tools and Frameworks - JUnit in 5 Steps
Section Introduction - JUnit in 5 Steps
Step 1 : What is JUnit and Unit Testing?
Step 2 : First JUnit Project and Green Bar
Step 3 : First Code and First Unit Test
Step 4 : Other assert methods
Step 5 : Important annotations
Basic Tools and Frameworks - Mockito in 5 Steps
Section Introduction - Mockito in 5 Steps
Step 1 : Setting up an example using http://start.spring.io.
Step 2 : Using a Stubs - Disadvantages
Step 3 : Your first mock with Mockito
Step 4 : Using Mockito Annotations - @Mock, @InjectMocks, @RunWith
Step 5 : Mocking List interface
Spring Level 3 - Unit Testing with Spring Framework
Section Introduction - Unit Testing with Spring Framework
Step 27 - Spring Unit Testing with a Java Context
Spring Unit Testing with an XML Context
Spring Unit Testing with Mockito
Spring Level 4 - Spring Boot in 10 Steps
Section Introduction - Spring Boot in 10 Steps
Step 1 : Introduction to Spring Boot - Goals and Important Features
Step 2 : Developing Spring Applications before Spring Boot
Step 3 : Using Spring Initializr to create a Spring Boot Application
Step 4 : Creating a Simple REST Controller
Step 5 : What is Spring Boot Auto Configuration?
Step 6 : Spring Boot vs Spring vs Spring MVC
Step 7 : Spring Boot Starter Projects - Starter Web and Starter JPA
Step 8 : Overview of different Spring Boot Starter Projects
Step 9 : Spring Boot Actuator
Step 10 : Spring Boot Developer Tools
Spring Level 5 - Spring AOP
Section Introduction - Spring AOP
Step 01 - Setting up AOP Example - Part 1
Step 02 - Setting up AOP Example - Part 2
Step 03 - Defining an @Before advice
Step 04 - Understand AOP Terminology - Pointcut, Advice, Aspect and Join Point
Step 05 - Using @After, @AfterReturning, @AfterThrowing advices
Step 06 - Using @Around advice to implement performance tracing
Step 07 - Best Practice: Use common Pointcut Configuration
Step 08 - Quick summary of other Pointcuts
Step 09 - Creating Custom Annotation and an Aspect for Tracking Time
Spring Level 6 - Interacting with Databases - Spring JDBC, JPA and Spring Data
Section Introduction - Spring JDBC, JPA and Spring Data
Step 01 - Setting up a project with JDBC, JPA, H2 and Web Dependencies
Step 02 - Launching up H2 Console
Step 03 - Creating a Database Table in H2
Step 04 - Populate data into Person Table
Step 05 - Implement findAll persons Spring JDBC Query Method
Step 06 - Execute the findAll method using CommandLineRunner
Step 07 - A Quick Review - JDBC vs Spring JDBC
Step 08 - Whats in the background? Understanding Spring Boot Autoconfiguration
Step 09 - Implementing findById Spring JDBC Query Method
Step 10 - Implementing deleteById Spring JDBC Update Method
Step 11 - Implementing insert and update Spring JDBC Update Methods
Step 12 - Creating a custom Spring JDBC RowMapper
Step 13 - Quick introduction to JPA
Step 14 - Defining Person Entity
Step 15 - Implementing findById JPA Repository Method
Step 16 - Implementing insert and update JPA Repository Methods
Step 17 - Implementing deleteById JPA Repository Method
Step 18 - Implementing findAll using JPQL Named Query
Step 19 - Introduction to Spring Data JPA
Step 20 - Connecting to Other Databases
Quick Preview - Web Applications with Spring MVC
Section Introduction - Basic Web Application
Step 01 : Setting up Your First Java Web Application
Step 01 : Theory 1 - Maven and Magic
Step 01 : Theory 2 - What is a Servlet?
Step 01 : Theory 3 - Web Application Request Flow
Step 01 : Theory 4 - Understand Your First Servlet - LoginServlet
Step 02 : Create LoginServlet From Scratch Again and Your First View
Step 02 : Theory - Play Time - Let's Try Breaking Things
Step 03 : Passing Request Parameters using Get Method
Step 03 : Theory - Introduction and End to Scriptlets
Step 04 : Disadvantages of Get Parameters
Step 05 : Your First Post Request
Step 06 : Your First Servlet doPost Method
Step 07 : Lets Add a Password Field
Step 10 : Setting up Maven,Tomcat and Simple JEE Application
Step 11 : Setting up Spring MVC with 4 mini steps
Step 12 : Your First Spring MVC Controller
Step 13 : Part 1 - Your First Spring MVC View : ViewResolver
Step 13 : Part 2 - Theory Break - Spring MVC Architecture
Step 13 : Part 3 - Play Break - Try Breaking Things
Step 14 : Add Logging Framework Log4j
Step 15 : Redirect to Welcome Page : ModelMap and @RequestParam
Step 16 : Use LoginService to Authenticate
Step 17 : Spring Autowiring and Dependency Injection
Basic Tools and Frameworks - Eclipse in 5 Steps
Section Introduction - Eclipse in 5 Steps
Step 1 : Create a Java Project
Step 2 : Keyboard Shortcuts
Step 3 : Views and Perspectives
Step 4 : Save Actions
Step 5 : Code Generation
Basic Tools and Frameworks - Maven in 5 Steps
Section Introduction - Maven in 5 Steps
Step 1 : Creating and importing a Maven Project
Step 2 : Understanding Project Object Model - pom.xml
Step 3 : Maven Build Life Cycle
Step 4 : How does Maven Work?
Step 5 : Important Maven Commands
Congratuations
Spring Master Class - Congratulations on Completing the Course

پیشنهاد فرادرس