این دوره به شرح SQL Server 2017 می پردازد. اگر در SQL در سطح متوسط یا پیشرفته هستید، به این دوره نپیوندید.   موضوعات مختلف از طریق این دوره مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان مثال، فقط یک ویدیو در مورد شاخص ها وجود ندارد، زیرا شاخص ها یک موضوع بسیار بزرگ هستند. اطمینان حاصل کنید که به منابع درس برای اطلاعات اضافی و کد نگاه کنید. در این دوره با برنامه نویسی SQL آشنا می شوید.  تمام کدها در Microsoft SQL Server Management Studio ایجاد شده است.

سرفصل:

 • ابزارهای مورد نیاز
 • SQL Server 2017 با Management Studio
 • عملیات در ستون ها
 • انتخاب تنوع در ستون ها
 • معرفی Clustered Indexes، Execution Plans و Properties
 • انواع داده های تعریف شده توسط کاربر و منابع آنلاین
 • نامگذاری ستون ها
 • محدودیت های ستون
 • ستون های محاسبه شده
 • کار بر روی ردیف ها
 • فیلتر کردن ردیف ها با Where
 • و غیره