آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی SQL Server 2017 برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های Packtpub

این دوره به شرح SQL Server 2017 می پردازد. اگر در SQL در سطح متوسط یا پیشرفته هستید، به این دوره نپیوندید.   موضوعات مختلف از طریق این دوره مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان مثال، فقط یک ویدیو در مورد شاخص ها وجود ندارد، زیرا شاخص ها یک موضوع بسیار بزرگ هستند. اطمینان حاصل کنید که به منابع درس برای اطلاعات اضافی و کد نگاه کنید. در این دوره با برنامه نویسی SQL آشنا می شوید.  تمام کدها در Microsoft SQL Server Management Studio ایجاد شده است.

سرفصل:

 • ابزارهای مورد نیاز
 • SQL Server 2017 با Management Studio
 • عملیات در ستون ها
 • انتخاب تنوع در ستون ها
 • معرفی Clustered Indexes، Execution Plans و Properties
 • انواع داده های تعریف شده توسط کاربر و منابع آنلاین
 • نامگذاری ستون ها
 • محدودیت های ستون
 • ستون های محاسبه شده
 • کار بر روی ردیف ها
 • فیلتر کردن ردیف ها با Where
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SQL Server 2017 Express Basics [Video] Publisher:Packtpub Author:Tom Owziak Duration:6 hours and 7 minutes

An updated course incorporating SQL Server 2017!
Most Important: Friends, please be sure to look through the course curriculum with meticulous care before buying to be sure this course will work for you. Thank you. This course has been updated to bring it up to date with SQL Server 2017. The new course features audio done with a studio microphone. If you are at the intermediate or advanced level in SQL, do not join this course. The explanations can be very detailed at times, so be sure you enjoy that. Some of the videos cover programming, and some cover using a variety of resources without programming. Various topics are discussed through the videos. For example, there is not just one video on indexes because indexes are too big a topic. The author discuss indexes through the videos where they play a role. The same applies to other concepts. Be sure to look under the lesson resources for additional information and the code. The author’s explanations, in some of the videos, but not all, can be very detailed, so be sure you enjoy that before enrolling.
Style and Approach
Learn more SQL programming from this course. All the code is created in the Microsoft SQL Server Management Studio.
Released: Wednesday, June 27, 2018
Get the Needed Tools
Get SQL Server 2017 with Management Studio
Restore AdventureWorks2016CTP from Backup
Operating on Columns
Display All the Columns in a Table
Practical Consequences of Understanding and Not Understanding Data Types
Select a Variety of Columns
Introduction to Clustered Indexes, Execution Plans and Properties
Index Scans, Table Scans, and Physical Operators
User Defined Data Types and Online Resources
Aliasing Columns
Formatting Displayed Columns
Using Functions that Operate on Two Columns
Execution Plans with Computed Scalars
Column Constraints
Computed Columns
Operating on Rows
Filtering Rows with Where, Part 1
Filtering Rows with Where, Part 2
Where with Two Logical Conditions
Make a Table with a Clustered Index
Index Scans, Table Scans with Where
Index Scans vs. Index Seeks with Non-Clustered Indexes
Where with Like
Index Seek with Statistics On
Non-clustered Indexes with Ordering and Included Columns
Clustered Indexes with Order By
Clustered Index Design Guidelines
Summarizing Rows with Group By, Part 1
Summarizing Grouped Data with Group By, Part 2
Ordering by Group by Columns
Group by with Having
Grouped Data with Formatting
Breaking Rows into Sets with Over, Part 1
Breaking Rows into Sets with Over, Part 2
Understand the Clause Sequence
Using the Query Designer
Changing One Table
Deleting Records in Tables With/Without Indexes
Deleting Records from a Table with a Clustered Index
Inserting Values into Records, Part 1
Inserting Values into Records, Part 2
Inserting Values into Records, Part 3 (Clustered Indexes)
Inserting Query Results into Tables

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس