آزمون گواهینامه (VMware Data Center Virtualization (6.5 مهارت ها و توانایی های نامزدها را برای نصب، پیکربندی و مدیریت vCenter Server، میزبان های ESXi و ماشین های مجازی با استفاده از ابزارهای مناسب VMware تست می کند. این دوره ویدئویی یک منبع با ارزش در آماده سازی شما برای امتحان VCP6.5-DCV در یک قالب دوستانه و آسان می باشد. موضوعات انتخاب شده از آزمون بر اساس ویژگی های جدید موجود در vSphere 6.5 است. در پایان این دوره، شما برای آزمون VCP6.5-DCV آماده خواهید بود.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تصمیمات و الگوهای طراحی
 • ایمن سازی Boot برای ESXi و ماشین های مجازی
 • رمزگذاری – ماشین های مجازی و vMotion
 • پیکربندی و مدیریت امنیت vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت شبکه سازی vSphere 6.5
 • شبکه سازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت ذخیره سازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت منابع vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت Replication و Backup/Restore در vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت در قابلیت دسترسی بالا در vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت ماشین های مجازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت vSphere 6.5 Content Library
 • و غیره