آموزش های PentesterAcademy

  • برنامه نویسی Assemly در Linux

برنامه نویسی Assemly در Linux

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۸
  • آموزش Javascript برای Pentester ها

آموزش Javascript برای Pentester ها

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۰۱
  • چالش های امنیت اپلیکیشن های تحت وب

چالش های امنیت اپلیکیشن های تحت وب

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۰۱