امنیت یک چشم انداز گسترده و در حال تغییر است. در این دوره با مقایسه چشم انداز امنیتی امروزه با گذشته، مقایسه  مشاوره مدرن و گذشته، توسعه شخصی خود در فضای امن، رشد چشم انداز امنیتی و نحوه تکامل مهارت های خود برای مطابقت با آن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • چشم انداز تهدید در حال رشد
  • 180 درجه تغییر امنیت
  • مدرن تایمز، اقدامات امنیتی قدیمی
  • فرهنگ تغییر مداوم