تبلیغات

مدیریت پروژه به سبک Agile

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Agile

pluralsight-agilepm-project-management

در این آموزش تصویری با نحوه مدیریت پروژه به سبک Agile آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • اهداف آموزشی
 • اهمیت Agile و مسائل مربوط به آن
 • Agile چیست؟
 • روش های Agile
 • Agile Manifesto
 • Negotiable چیست؟
 • AgilePM® - Philosophy
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • پروژه - حامیان کسب و کار
 • پروژه - کسب و کار رویایی
 • پروژه - مدیریت کسب و کار
 • پروژه - هماهنگ کننده فنی
 • نقش تیم
 • نقش راه حل
 • نقش های پشتیبان
 • آماده شدن برای مدیریت باشگاه Agile
 • شیوه مدیریت
 • Agile - سبک مدیریت
 • درک محدودیت های شما
 • شرط های پروژه - چه چیزهایی مهم اند؟
 • مدیریت پروژه Agile
 • عوامل موفقیت
 • مدیریت پیکربندی
 • چارچوب توسعه
 • محصولات
 • مرحله قبل از پروژه
 • فاز امکان پذیر بودن
 • امکان سنجی محصولات
 • فاز مبانی
 • مبانی محصولات
 • توسعه تکاملی، استقرار
 • توسعه تکاملی
 • توسعه تکاملی و Agile PM
 • محصولات توسعه تکاملی
 • پیکربندی فرآیندها - 3 نمونه از چرخه
 • استقرار و Agile PM
 • مرحله پس از پروژه
 • تکنیک ها و شیوه
 • ارتباطات
 • کارگاه های آموزشی
 • مدل سازی
 • Standups روزانه
 • اولویت بندی MoSCoW
 • اولویت بندی - چه کسی تصمیم میگیرد؟
 • Timeboxing
 • افراد، تیم ها، و تعاملات
 • کنترل Agile
 • مدیریت ریسک
 • الزامات Agile
 • گزارشهای کاربران
 • برآورد
 • برنامه ریزی Agile
 • برنامه ریزی پروژه های Agile
 • ملاحظات برنامه ریزی
 • فعالیت های برنامه ریزی
 • برنامه ریزی - مراحل اولیه
 • برنامه Timebox
 • آمادگی برای آزمون AgilePM®

عنوان دوره: Pluralsight AgilePM® Project Management

مدت دوره: 2 ساعت و 26 دقیقه

نویسنده: Paul Bradley

سطح: متوسط

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/agile-project-management

Pluralsight AgilePM® Project Management

Paul Bradley Intermediate 2h 26m

AgilePM® project management Combines flexibility with proven process for successful agile project delivery. The focus of agile project management is on developing solutions incrementally enabling project teams to react effectively to changing requirements, whilst empowering project personnel and encouraging increased collaboration and ownership. In this course, AgilePM® Project Management, you'll learn about the Agile way of thinking and working, with simple concise communication without excessive documentation. You'll learn the difference between simple lightweight agile approaches, which typically operate at the solution delivery (or 'work package') level and the greater holistic AgilePM® view of how multiple work streams are co-ordinated with the appropriate level of governance and control. This AgilePM® Project Management course is aimed at those wishing to expand their knowledge of traditional project management methods or who are operating in an agile environment running more complex and scalable projects.

Learning Objectives 0m 35s Agile Project Management Source 1m 36s Agile Concerns and Issues 1m 0s What Is Agile? 2m 1s Agile Approaches 1m 20s Agile Manifesto 0m 39s Which Agile Approach 1m 8s Module Summary 0m 42s Agile Project Management - The Basics 16m 13s Learning Objectives 0m 31s The Basics 1m 10s What Is Negotiable? 1m 44s AgilePM® - Philosophy 1m 22s The Principles 1m 21s Principle 1 1m 57s Principle 2 0m 49s Principle 3 1m 1s Principle 4 1m 18s Principle 5 1m 10s Principle 6 1m 16s Principle 7 0m 56s Principle 8 0m 59s Module Summary 0m 33s Roles and Responsibilities 10m 29s Learning Objectives 0m 26s Roles and Responsibilities 1m 30s Project Role - Business Sponsor 0m 54s Project Role - Business Visionary 1m 0s Project Role - Business Manager 1m 14s Project Role - Technical Coordinator 0m 56s Team Roles 1m 13s Solution Roles 0m 50s Business Ambassador and Advisor 1m 10s Supporting Roles 0m 37s Module Summary 0m 33s Preparing for Agile Project Management 14m 51s Learning Objectives 0m 39s Management Style 1m 23s Agile - Management Style 0m 51s Understand Your Constraints 1m 27s Project Constraints - What Is Important? 2m 5s Agile Project Management 1m 9s Factors Instrumental to SUCCESS 2m 20s Project Approach Questionnaire (PAQ) 0m 57s Testing Concepts 1m 51s Preparation - Configuration Management 1m 25s Module Summary 0m 42s The Pre-project and Foundation Processes and Products 18m 14s Learning Objectives 0m 54s The Development Framework 3m 21s Products - Summary 1m 30s Pre-project Phase 1m 11s Feasibility Phase 1m 41s Feasibility Products 3m 10s Foundations Phase 2m 30s Foundations Products 3m 10s Module Summary 0m 46s Evolutionary Development, Deployment 11m 11s Learning Objectives 0m 46s Evolutionary Development 1m 40s Evolutionary Development and the Agile PM 2m 21s Evolutionary Development Products 1m 30s Configuring the Process - 3 Lifecycle Examples 1m 35s Deployment and the Agile PM 1m 55s Post-project Phase 1m 0s Module Summary 0m 23s Techniques and Practices 21m 40s Learning Objectives 0m 34s Communication 1m 8s Communication - Facilitated Workshops 1m 47s Communication - Modeling 1m 39s Communication - Daily Standups 1m 23s Key DSDM Practice: Iterative Development 3m 15s MoSCoW Prioritization 3m 9s Prioritization - Who Decides? 1m 30s Timeboxing 2m 5s Timeboxing - Provides Control 1m 16s People, Teams, and Interactions 3m 5s Module Summary 0m 45s Agile Control 19m 22s Learning Objectives 1m 2s Agile Control - 1 1m 32s Agile Control - 2 2m 5s Managing Risk 2m 10s Agile Requirements 3m 30s User Stories 3m 20s Agile Requirements - 2 1m 32s Estimating 1m 7s Estimating - 2 2m 10s Module Summary 0m 50s Agile Planning 18m 33s Learning Objectives 0m 31s Planning Agile Projects 1m 51s Planning Considerations - Quality 1m 45s How Agile Builds Quality 1m 40s Planning Considerations 2m 25s Planning Activity 2m 40s Planning - Early Phases 1m 35s Delivery Plan - Foundations 2m 0s Deployment Plan 1m 25s Timebox Plans 1m 34s Module Summary 1m 5s AgilePM® Exam Preparation 7m 22s Learning Objectives 0m 28s AgilePM® Foundation Exam 0m 35s Foundation Exam - Styles of Question 0m 26s Foundation Exam Suggest Approach 0m 45s AgilePM® Practitioner Exam 1m 20s Practitioner Exam - Styles of Question 1m 23s Practitioner Exam Approach 2m 0s Module Summary 0m 24s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight AgilePM Project Management

پیشنهاد فرادرس