مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آنالیز و مصورسازی Resource Usage با Google Cloud Billing APIs

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل ، آموزش کلود (Cloud)

هزینه های مرتبط با کار بر روی ابر بسیار متفاوت تر از هزینه های مرتبط با نصب های داخلی سنتی می باشد. نصب های مبتنی بر ابر، از منظر مالی دارای جذابیت های مهمی است که از همه مهمتر مدل پرداخت با روش مدل Billing و نوید افزایش ظرفیت درست در زمان نیاز از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.. با این حال، این که معتقد باشیم نصب های ابری همیشه یا ذاتا ارزان تر از نصب های داخلی هستند می تواند یک اشتباه پر هزینه باشد.

شما در این دوره، خواهید دید که چگونه از داشبوردهای گوگل، ابزارهای آنالیز و Billing APIs، برای اندازه گیری، آنالیز و کنترل صورت حساب های ابری خود استفاده کنید.

ابتدا با اصطلاحات و مفاهیم موجود در صورت حساب مانند سازمان ها، پروژه ها و منابع آشنا می شوید. دو نوع مختلف حساب های صورتحساب: self-serve و invoiced را یاد می گیرید. و نقش های صورت حساب های مختلف را در سرویس Google IAM درک می کنید که می تواند در محدود کردن یا آزاد کردن دسترسی کاربر به اطلاعات صورتحساب، مورد استفاده قرار بگیرد. شما همچنین کنسول صورتحساب در پلتفرم ابری گوگل را با استفاده از رابط وب  و ابزار خط فرمان gcloud بررسی خواهید کرد.

سپس به منابعی که می توانید روی GCP برای اندازه گیری، آنالیز و شبیه سازی داده های صورتحساب استفاده کنید، خواهید پرداخت. یاد می گیرید که چگونه تاریخچه ی هزینه ها و پرداخت ها، تراکنش ها و روند هزینه هایتان را در کنسول صورتحساب ردیابی کنید. همچنین خواهید دید که چگونه می توانید، از جزییات صورتحساب هایتان در Cloud Storage buckets یا BigQuery، مخزن آنالیز GCP، خروجی بگیرید که می تواند از پرسش های پیشرفته مرتبط شما پشتیبانی کند. به محض اینکه اطلاعات صورتحساب شما در BigQuery قرار بگیرد، خواهید دید که چگونه  می توانید از Data Studio برای آنالیز میزان استفاده از منابع استفاده کنید.

در پایان یاد می گیرید که چگونه می توانید هشدارهایی برای بودجه تنظیم کنید و اعلان دریافت کنید و جزئیات صورتحساب را به صورت برنامه نویسی شده با استفاده از Billing APIs مدیریت کنید. همچنین یاد می گیرید چگونه کنترل دسترسی به Billing APIs را پیکر بندی کنید و هشدار های برنامه ای بودجه را با استفاده از توابع ابری و Pub/Sub راه اندازی کنید.

هنگامیکه این دوره را بگذرانید، تجربه عملی کار با صورتحساب در GCP را خواهید داشت و نحوه اندازه گیری و آنالیز صورتحساب ابری خود را خواهید دانست.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Analyzing and Visualizing Resource Usage Using the Google Cloud Billing APIs Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 24m

The costs associated with working on the cloud are very different from those associated with traditional on-premise installations. Cloud-based installations have important attractions from a financial perspective - most importantly the pay-as-you-go billing model and the promise of increased capacity exactly when it is needed. However, it would be an expensive mistake to believe that cloud installations are always or inherently cheaper than on-premise installations.
In this course, Analyzing and Visualizing Resource Usage Using the Google Cloud Billing APIs, you will see how you can use Google’s dashboards, analytics tools, and billing APIs to measure, analyze, and control your cloud bills.
First, you will be introduced to the various terms and concepts involved in billing such as organizations, projects, and resources. You will learn about the two different kinds of billing accounts: self-serve and invoiced, and understand the various billing roles in the Google IAM service that can be used to grant or limit a user’s access to billing information. You’ll also explore the billing console on the GCP using both the web interface and the gcloud command line utility.
Next, you will move on to resources that you can use on the GCP to measure, analyze, and visualize billing data. You will learn how to track your costs and payment history, transactions, and cost trends on the billing console. You’ll also see how you can export your billing details to Cloud Storage buckets or BigQuery, the GCP’s analytical warehouse, which can support your advanced billing related queries. Once your billing information is in BigQuery, you will see how you can use Data Studio to analyze spends and resource usage.
Finally, you will learn how you can set up budget alerts and receive notifications and manage billing details programmatically using billing APIs. You will also learn how you can configure access control to billing APIs and set up programmatic budget alerts using Cloud Functions and Pub/Sub.
When you are done with this course, you will have the hands-on experience working with billing on the GCP and know how to measure and analyze your cloud bills.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس