پیشنهاد فرادرس

آموزش اپلیکیشن های اندروید با Kotlin - ابزارها و تست

دسته بندی ها: آموزش کاتلین (Kotlin) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اندروید استودیو (Android Studio)

در هر حرفه ای، دانستن چگونگی استفاده از ابزارهای آن، بخش مهمی از انجام کار است. Android Studio یکی از مهمترین ابزار برای توسعه دهندگان Kotlin Android است و شامل انواع مختلفی از ویژگی های است که توانایی توسعه دهندگان را برای کارآیی و اطمینان از کیفیت نرم افزار از طریق تست فراهم می کند. در این دوره با ابزارهای Android Studio مانند refactoring، تولید کد خودکار و تبدیل کد جاوا به Kotlin،  نحوه شناسایی و حل مشکلات برنامه با استفاده از debugger، استفاده از Android Support Libraries و  Android KTX و Gradle build system، نحوه اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان نرم افزار از طریق ترکیبی از تست واحد محلی، تست های مجهز اندروید، تست های UI خودکار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کار با ابزارها و ویژگی ها
 • نقش مهم Android Studio
 • بهره وری و Android Studio Project Window
 • Android Studio Developer Productivity
 • تبدیل جاوا به کوتلین
 • Android Studio Instant Run
 • اشکال زدایی اپلیکیشن و رفع خطاها
 • Conditional Breakpoints
 • استفاده از Logcat
 • درک روند ساخت اندروید، KTX و پشتیبانی از کتابخانه ها
 • اصلاح پارامترهای Gradle
 • درک وابستگی ها
 • AndroidX و Android KTX
 • پیاده سازی تست های واحد محلی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Android Apps with Kotlin: Tools and Testing Publisher:Pluralsight Author:Jim Wilson Duration:3h 42m Level:Beginner

Learn the skills necessary to assure quality software through testing by learning to effectively use the single most important tool for Android developers, Android Studio.
With any craftsman, knowing how to use your tools is a critical part of doing a job well. Android Studio is the single most important tool for Kotlin Android developers and it includes a wide variety of features that empower developers to work effectively and assure software quality through testing. In this course, Android Apps with Kotlin: Tools and Testing, you'll learn the skills necessary to work efficiently as a Kotlin Android app developer and assure quality software through testing. First, you'll start by exploring Android Studio productivity tools such as refactoring, automatic code generation, and converting Java code to Kotlin. Next, you'll see how to identify and resolve application problems using the debugger. From there, you'll learn how to incorporate more expansive feature support into your applications using Android Support Libraries, Android KTX, and the Gradle build system. Finally, you'll explore how to assure software quality and reliability through the combination of local unit tests, Android instrumented tests, and automated UI tests. By the end of this course, you'll have the necessary skills and knowledge to efficiently utilize Android Studio to create your own high-quality Kotlin Android applications.
Course Overview
Course Overview
1m
Working with the Core Tools and Features
Introduction
1m
Overview of the Demo App
1m
The Important Role of Android Studio
3m
Android Studio Project Window and Productivity
2m
Android Studio Developer Productivity
6m
Converting Java to Kotlin
7m
Android Studio Instant Run
4m
Summary
2m
Debugging Your App and Resolving Errors
Introduction
0m
Breakpoints and Code Stepping
5m
Conditional Breakpoints
3m
Variable and Property Viewing
5m
Determining the Cause of an Unhandled Exception
5m
Resolving the Cause of an Unhandled Exception
3m
Logcat
5m
Using Logcat
6m
Viewing, Searching, and Filtering Logcat Entries
8m
Summary
2m
Understanding Android Build Process, KTX, and Support Libraries
Introduction
0m
Android Build Process and Gradle
3m
Modifying Gradle Parameters
6m
Understanding Dependecies
3m
Specifying Gradle Dependencies
4m
Specifying kotlin-reflect Dependency
4m
Android Support Library
5m
AndroidX and Android KTX
4m
Summary
3m
Implementing Local Unit Tests
Introduction
0m
Testing Basics
4m
Efficiently Running Unit Tests
3m
Adding a Unit Test
3m
Implementing and Running a Unit Test
6m
Assert Class
1m
Using Assert Class in a Unit Test
5m
Verifying Implementation Behavior
4m
Assuring Test Consistency
1m
Inconsistent Test Behavior
4m
Maintaining Consistency Across Tests
5m
Summary
2m
Understanding Automated UI Tests
Introduction
0m
Instrumented Testing Overview
2m
Implementing Instrumented Tests
2m
Setting up the Test
3m
Creating UI Test Interactions and View Matching
3m
Performing View Actions and Starting Activities
2m
Implementing the Automated UI Test
5m
Implementing Basic Test Interactions
3m
Summary
2m
Creating More Complete Automated UI Tests
Introduction
0m
Testing AdapterViews and Back Button
3m
Implementing Spinner and Back Button Interactions
5m
Verifying Behavior
2m
Verifying App Logic During UI Interaction
6m
Creating a Test to Validate UI State
4m
Verifying Views Contain the Expected Content
3m
Interacting with and Verifying Menu Items
2m
Running and Modifying Our UI Test
4m
Using the Espresso Test Recorder
1m
Summary
2m

پیشنهاد فرادرس