آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت اپلیکیشن های تحت وب با ASP.NET Core MVC 6 EF Core و Angular

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ASP.NET Core ، آموزش ASP.NET ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

pluralsight-building-a-web-app-with-asp-net-core-mvc-6-ef-core-and-angular

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت اپلیکیشن های وب تک صفحه ای (SPA) با ASP.NET Core MVC 6 EF Core و Angularآشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های این مجموعه:

 • ASP.NET Core چیست؟
 • نصب ASP.NET Core
 • VS Code
 • Visual Studio
 • HTML و CSS
 • HTML چیست؟
 • سرویس خدمات در ASP.NET 5
 • فرم های HTML
 • انتخابگرهای CSS
 • JavaScript
 • رویدادهای JavaScript
 • دامنه های جهانی
 • استفاده از Bower
 • معرفی jQuery
 • اولین Controller/View
 • فعال کردن MVC 6
 • اضافه کردن View های بیشتر
 • استفاده از تگ Helpers
 • پیاده سازی صفحه تماس
 • استفاده از اعتبارسنجی
 • اضافه کردن یک سرویس
 • تکمیل فرم
 • Bootstrap
 • استفاده از Bootswatch
 • ساخت نوار پیمایش
 • Entity Framework Core
 • ساخت Entities
 • ساخت DbContext
 • Logging
 • ساخت API
 • ساخت API Controller
 • بازگشت داده ها
 • استفاده از AutoMapper
 • AngularJS
 • بازیابی داده ها با AngularJS
 • ایجاد داده با AngularJS
 • مسیر یابی AngularJS
 • استفاده از پلاگین Non-AngularJS
 • توسعه ASP.NET Core
 • استفاده از Minified JavaScript

عنوان دوره:pluralsight Building a Web App with ASP.NET Core MVC 6 EF Core and Angular

نویسنده: Shawn Wildermuth

سطح: مقدماتی

مدت دوره: 9 ساعت و 29 دقیقه

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/aspdotnetcore-efcore-bootstrap-angular-web-app
Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular

Beginner 9h 29m Shawn Wildermuth

ASP.NET Core is a whole new way of developing web-applications with .NET and C#. In this course, Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular, you'll learn how this new change can speed up development of web apps. Next, you'll learn how to create web pages using ASP.NET MVC and also how to build API's with ASP.NET MVC. Finally, you'll learn how to secure your pages and API's with ASP.NET identity and also learn how to use AngularJS for client-side development. By the end of this course, you'll know how to build your own app with ASP.NET Core.

Course Overview 1m 46s What Is ASP.NET Core? 52m 58s Introduction 1m 36s Why ASP.NET Core? 2m 57s What Is ASP.NET Core? 10m 26s Installing ASP.NET Core 3m 18s Hello World ASP.NET Core 7m 55s VS Code 10m 22s Visual Studio 14m 26s Where We're Headed 0m 44s Summary 1m 9s HTML and CSS Basics 55m 15s Introduction 0m 33s What Is HTML? 2m 2s Serving Files in ASP.NET 5 9m 38s HTML Basics 5m 43s HTML Forms 3m 30s CSS Basics 5m 8s CSS Selectors 5m 19s CSS Naming 11m 12s The Box Model 10m 23s Summary 1m 43s JavaScript 47m 18s Introduction 0m 31s What Is JavaScript? 2m 28s Hello JavaScript 6m 22s JavaScript Events 4m 28s Global Scope 4m 6s Using Bower 6m 12s Introducing jQuery 10m 13s Practical jQuery 10m 11s Summary 2m 44s MVC 6 1h 13m Introduction 0m 32s First Controller/View 8m 14s Enabling MVC 6 5m 51s Creating a Layout 5m 12s Adding More Views 10m 24s Using Tag Helpers 4m 46s Implementing a Contact Page 4m 4s Using Validation 7m 25s Supporting POST 2m 59s Adding a Service 10m 24s Completing the Form 12m 39s Summary 1m 7s Bootstrap 47m 17s Introduction 0m 34s Adding Bootstrap 13m 18s Using Bootswatch 3m 15s Building a NavBar 10m 28s The Grid System 4m 22s Using the Grid System 5m 33s Bootstrap and Forms 5m 25s What about Bootstrap 4? 2m 21s Summary 1m 58s Entity Framework Core 1.0 48m 19s Introduction 0m 28s Creating Entities 5m 15s Creating the DbContext 2m 39s Using the DbContext 7m 58s Using Migrations 7m 29s Seeding the Database 7m 33s The Repository Pattern 8m 3s Logging 6m 44s Summary 2m 5s Creating the API 1h 8m Introduction 0m 30s Create an API Controller 4m 41s Returning Data 3m 11s Using POST 5m 44s Validation and View Models 6m 35s Using AutoMapper 9m 31s Using Logging 3m 27s Saving to the Database 5m 27s The Stop Controller 9m 18s Saving New Stops 4m 43s Implementing a Service 11m 13s Using the Service 2m 26s Summary 1m 52s ASP.NET Identity 49m 31s Introduction 0m 32s What Is ASP.NET 5 Identity? 1m 0s Authorizing Actions 3m 36s Storing Identities in the Database 9m 6s Configuring Identity 4m 26s Designing the Login View 5m 36s Implement Login and Logout 10m 26s Use Identity in the API 7m 14s Use Identity in Trips Controller 3m 54s Use Identity in the Stops Controller 2m 17s Summary 1m 18s AngularJS 52m 21s Introduction 2m 7s Hello AngularJS 5m 57s Your First Controller 6m 22s Basic Data Binding 4m 17s Handling Forms 4m 28s Validating Forms 6m 13s Retrieving Data with AngularJS 7m 13s Creating Data with AngularJS 3m 12s Creating a Directive 10m 59s Summary 1m 28s AngularJS Routing 43m 24s Introduction 0m 31s Adding Routing 3m 50s Creating Views 3m 34s Second View 7m 19s Implementing the Editor 7m 9s Calling the API 1m 39s Using a Non-AngularJS Plugin 9m 28s Validating a New Stop 4m 55s Creating a New Stop 3m 23s Summary 1m 32s ASP.NET Core Deployment 29m 21s Introduction 1m 0s Minifying Your JavaScript 3m 38s Minifying Your JavaScript - Continued 5m 3s Using Minified JavaScript 4m 27s Minifying AngularJS Code 1m 34s Readying for Deployment 2m 53s Publishing with Visual Studio 4m 52s Publishing with the Command-line 4m 27s Summary 1m 22s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building a Web App with ASP.NET Core MVC 6 EF Core and Angular

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


reza 3 سال و 6 ماه قبل

سلام
ببخشید , 9 ساعت فیلم حجمش فقط 1,3 گیگه ؟؟؟؟ مطمینین ؟؟؟
میخوام دانلود کنم ولی باورم نمیشه !