تبلیغات

آموزش ساخت کاراکترهای هوش مصنوعی محور با Playmaker در یونیتی

دسته بندی ها: دسته بندی نشده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش یونیتی

دشوار است تا شیئی را به انتزاعی رفتار کاراکتر AI در یک بازی نمایش داد، بجز اینکه کدی را پیاده سازی کند تا کار را انجام دهد. در این دوره با استفاده از Playmaker برای ساخت UI آشنا می شوید. در ابتدا، پیاده سازی سیستم کنترل بازیکن point-and-click با Navmesh را آموزش می بینید. سپس، یک مغز را درون یک شخصیت دشمن بدون نوشتن کد اضافه خواهید کرد. در نهایت یک نمودار جریان رفتار رفتار مبتنی بر state را طراحی می کنید و سپس اعمال را به آن نمودار اضافه کنید تا بازی گیم پلی واقعی را به دست آورد. در پایان دوره، شما می دانید که چگونه نمونه اولیه بازی های خود را با استفاده از Playmaker  ایجاد کنید.

نرم افزار مورد نیاز: Unity 2017 و Playmaker.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طرح بندی پروژه
 • معرفی Playmaker
 • ایجاد Navmesh Agent Point و Click Control
 • افزودن Brain به Hero Character
 • طرح بندی Point and Click Control System
 • شناسایی اجزای انیماتور و آبجکت ریشه از Playmaker
 • استفاده از لایه ها برای تعیین اینکه بازیکن بر روی چه شیئی کلیک کرده است
 • اضافه کردن اقدامات پیاده سازی از طریق مرورگر Ecosystem
 • ایجاد مقصد NavmeshAgent با استفاده از اقدامات جدید
 • Powerup: برقراری ارتباط بین FSM ها
 • معرفی Powerup
 • انجام یک انیمیشن حمله
 • ارسال رویدادها و تغییر متغیرها بین دو FSM
 • ردیابی سلامتی دشمن در آمار FSM
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building AI-driven Characters Using Playmaker in Unity Publisher:Pluralsight Author:Shane Whelan Duration:3h 1m Level:Intermediate

In this course, you will learn to understand AI character behavior by building a small game with a state-driven UI, a point and click character control system, and an enemy character driven by Navmesh and Animator movement.
It can be difficult to visualize something as abstract as the behavior of an AI character in a game, let alone implement the code to make it work. In this course, Building AI-driven Characters Using Playmaker in Unity, you will use Playmaker to build a working UI. First, you will implement a point-and-click player control system driven by Navmesh. Then, you will add a ‘brain’ inside an enemy character, all without writing a line of code.Finally, you will sketch out a flow diagram of state-driven behavior, then add actions to that diagram to get the gameplay working for real. By the end of the course, you will know how to prototype your own games using Playmaker. Required Software: Unity 2017 and Playmaker.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction and Project Layout
Playmaker Introduction
3m
Building a Navmesh Agent Point and Click Control
Adding a Brain to the Hero Character
7m
Laying out a Sketch of a Point and Click Control System
5m
Identifying the Root Object and Animator Component from within Playmaker
4m
Using Layers to Determine What Object the Player Clicked On
6m
Adding Pathfinding Actions through the Ecosystem Browser
2m
Creating NavmeshAgent Destinations Using the New Actions
4m
Investigating the Animator Parameters on the Hero's Animator Controller
3m
Adding a Separate FSM to Handle Walking Animations
6m
Negative Feedback: A Shrug Animation to Show the Path Is Invalid
4m
Adding an Attack Sequence
Sketching a Flowchart of the Attack Sequence
5m
Checking the Distance from the Player to the Enemy
7m
Carrying out an Attack Animation
6m
The Powerup: Communicating Between FSMs
Powerup Introduction
1m
Creating a New FSM to Handle Player Stats
7m
Handling Trigger Enter and Exit Events on the Powerup Altar
3m
Sending Events and Changing Variables Between Two FSMs
3m
Using a Global Variable to Control a UI Element
3m
Adding Visual Feedback Using iTween to Shake the Camera
4m
Using an Ease Curve to Animate a Float Variable
3m
Lowering the Player's Health and Affecting the Heads-up Display
5m
Providing Diegetic Sound and Visuals on the Hero's Sword
6m
Preparing the Ice Prefab to Be Instantiated
7m
Laying out the FSM to Handle the Shot Being Fired
2m
Instantiating the Ice Prefab and Altering the Player Stats
7m
The Enemy: Enhancing an Agent's Decisions
Introduction to the Enemy
0m
Laying out Scene Objects and Adding a Cinemachine Group Target Camera
6m
Making a Patrol Sequence for the Enemy Guard
5m
Syncing Footsteps with the Enemy's Animator Component
2m
Laying out an Attack Sequence for the Enemy
2m
Preparing a New FSM on the Enemy for Handling Line of Sight
3m
Implementing Line of Sight and Providing Feedback to the Decisions FSM
5m
Implementing Actions for the Attack Sequence
3m
Implementing the Hiding Sequence
5m
Making the Enemy React to the Ice Shot
4m
Handling Collisions on the Enemy's Weapon Using Animated Triggers
4m
Tracking the Enemy's Health in a Stats FSM
5m
Using an FSM on the Hero to Do Damage to the Enemy on Weapon Contact
3m
Tracking the Hero's Health and Receiving Damage from the Enemy's Weapon
2m
Testing with Multiple Enemies
0m

پیشنهاد فرادرس