در این آموزش تصویری با ساخت رابط گرافیکی PowerShell در WPF آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مرور درس
 • آشنایی با WPF UI
 • بررسی اجمالی WPF
 • WPF در مقابل فرم های ویندوز
 • آشنایی با XAML
 • ایجاد یک پنجره XAML
 • اضافه کردن کنترل برای WPF
 • پوسته های WPF
 • کار با کنترل WPF
 • دکمه ها
 • برچسب ها
 • TextBox
 • ListBox
 • Image
 • TextBlock
 • ساخت یک رویداد Viewer
 • ایجاد UI
 • ایجاد توابع On_Click
 • ایجاد توابع PowerShell را
 • اجرای کد
 • ایجاد یک رابط کاربری گرافیکی در XAML با استفاده از ویژوال استودیو
 • استفاده از ویژوال استودیو
 • ایجاد UI
 • وارد کردن فایل XAML
 • مقدار دهی اولیه کنترل WPF
 • ایجاد توابع
 • استفاده از زبانه
 • طرح رابط کاربری گرافیکی اصلی

عنوان دوره: Pluralsight Building PowerShell GUIs in WPF for Free

مدت دوره: 2 ساعت و 21 دقیقه

نویسنده: Jeff Adkin

سطح: متوسط


توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/powershell-guis-building-wpf-free

Pluralsight Building PowerShell GUIs in WPF for Free

Jeff Adkin
Intermediate
2h 21m

At the core of creating PowerShell UIs is a thorough knowledge of Windows Presentation Framework. In this course, Building PowerShell GUIs in WPF for Free, you will learn how to create UIs for your PowerShell scripts. You will first learn how to create WPF XAML and import that into PowerShell. Then, you'll learn about the controls and spending some time working with them. Finally, you'll learn how to create executable PowerShell scripts with UIs for redistribution. When you're finished with this course, you will have a foundational knowledge of creating UIs in WPF for PowerShell that will help you as you move forward to creating your own UIs for your PowerShell scripts.


Course Overview
1m 19s
Understanding Basic WPF UI
24m 23s
Introduction 1m 17s
WPF Overview 2m 48s
WPF vs. Windows Forms 3m 3s
Understanding XAML 1m 54s
Creating an XAML Window 5m 0s
Add Control to WPF 2m 22s
WPF Layouts 7m 56s
Working with WPF Controls
23m 33s
Introduction 1m 20s
Buttons 5m 35s
Labels 2m 40s
TextBox 4m 29s
ListBox 3m 21s
Image 3m 33s
TextBlock 2m 32s
Creating an Event Viewer
26m 58s
Introduction 1m 53s
Create the UI 7m 13s
Create On_Click Functions 6m 54s
Create PowerShell Functions 4m 57s
Running the Code 6m 0s
Creating a GUI in XAML Using Visual Studio
33m 12s
Introduction 2m 5s
Using Visual Studio 3m 43s
Creating the UI 5m 31s
Importing the XAML File 4m 37s
Initializing the WPF Controls 4m 37s
Creating the Functions 6m 17s
Running the Code 6m 20s
Creating a Full Executable Program
32m 20s
Introduction 1m 42s
Using Tabs 3m 47s
Layout Main GUI 3m 27s
Layout Secondary GUIs 4m 19s
Setting up the Controls 6m 15s
Creating the Functions 4m 21s
Creating an Executable Program 5m 19s
Running the Code 3m 6s