تبلیغات

آموزش انتخاب و پیاده سازی راه حل های Google Cloud Compute Engine

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform)

فراهم کردن و مدیریت  Google Cloud Compute Engine instances، یعنی VM ها، ساده و صریح است. در این دوره، نحوه ایجاد، اجرا و مدیریت ماشین های مجازی در GCP، امکانات Google Cloud Platform ازجمله IaaS و PaaS، ایجاد و کار با این امکانات VM در cloud، ایجاد و اتصال به لینوکس به همراه Windows machines، ذخیره آدرس های IP استاتیک، الصاق SSD محلی به VM،ارتباط بین  VM ها در شبکه و اتصال به Cloud Storage buckets، مدیریت این instances در کلود، مدیریت مهاجرت VM، ایجاد snapshots و disk images، راه اندازی و تغییر اسکریپت ها برای سفارشی سازی VM ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک GCP Compute Options
 • پیش نیازهای دوره
 • Web Console و Cloud Shell
 • گزینه های پیکربندی VM
 • ایجاد و ویرایش VM Instance از کنسول وب
 • ایجاد VM با استفاده از ابزار خط فرمان gCloud
 • قیمت گذاری GCE
 • کار با GCE VM Instances
 • اتصال به VM با SSH
 • ذخیره Static IP Address
 • ایجاد و اتصال به Windows Instance
 • فن آوری های ذخیره سازی
 • دیسک های ماندگار در مقابل SSD های محلی
 • مدیریت GCE VM Instances
 • Instance Metadata
 • استفاده از Boot Disks
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Choosing and Implementing Google Cloud Compute Engine Solutions Publisher:Pluralsight Author:Janani Ravi Duration:1h 58m Level:Beginner

As cloud computing grows in popularity, the first use-case is the provisioning and managing of cloud compute virtual machines. This course will show you the advantages of cloud VM instances on the Google Cloud Platform over on-premise machines.
Provisioning and managing Google Cloud Compute Engine instances, i.e. VMs, is simple and straightforward. In this course, Choosing and Implementing Google Cloud Compute Engine Solutions, you will learn how to create, run, and manage virtual machines on the Google Cloud Platform (GCP). You will start off by understanding the breadth of offerings from the Google Cloud Platform - ranging from pure IaaS offerings such as the Google Compute Engine to pure PaaS offerings like the Google App Engine. Next, you'll see how you can create and work with these VM offerings on the cloud. You'll create and connect to Linux as well as Windows machines, reserve static IP addresses, attach local SSDs to VMs, communicate between VMs on a network and connect to Cloud Storage buckets. You'll then move on to administrating these instances on the cloud. You'll see how availability policies, to handle VM migrations, can be configured, how disk images and snapshots can be created, and how you can instantiate VMs using these images and snapshots. Finally, you'll be shown how to startup and shutdown scripts to customize VMs can be run. At the end of this course, you will be comfortable creating, connecting to, and working with virtual machine instances on the Google Cloud Platform.
Course Overview
Course Overview
1m
Understanding GCP Compute Options
Module Overview
1m
Prerequisites and Course Outline
2m
Compute Choices
6m
The Web Console and Cloud Shell
3m
VM Configration Choices
7m
Creating and Editing a VM Instance from the Web Console
6m
Creating a VM Using the gCloud Command Line Utility
5m
Preemptible Instances and Instance States
4m
GCE Pricing
5m
Working with GCE VM Instances
Module Overview
1m
Connecting to a VM Using SSH
4m
Reserving a Static IP Address
8m
Creating and Connecting to a Windows Instance
6m
Storage Technologies
3m
Persistent Disks vs. Local SSDs
3m
Creating and Attaching Persistent Disks
5m
Connecting a Local SSD to a VM Instance
3m
Managing GCE VM Instances
Module Overview
1m
Configuring Availability Policies
4m
Instance Metadata
2m
Configuring Instance Metadata
2m
Configuring Startup Scripts
3m
Images and Snapshots
3m
Using Boot Disks
2m
Using Boot Disk Snapshots
2m
Creating and Using Custom Images
3m
Moving Between Zones in the Same Region
2m
Copying Files Between VMs and the Local Machine
4m
Summary and Further Study
1m

پیشنهاد فرادرس