مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شناسایی غیرفعال برای +CompTIA PenTest

دسته بندی ها: آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش تست نفوذ (Penetration Test) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

مهاجمان 70-80 درصد از وقت خود را صرف جمع آوری اطلاعات در مورد هدف خود می کنند. با انجام این کار به تعداد زیادی سوال پاسخ داده می شود که در حین فعال شدن باعث صرفه جویی در وقت می شود. این منطقی است که شما به عنوان یک متخصص امنیت نیز همین کار را انجام دهید. در این دوره، در مورد جمع آوری موثر اطلاعات غیرقابل ردیابی، که تحت عنوان "شناسایی" شناخته می شود، خواهید آموخت. ابتدا مشاهده می کنید که با استفاده از اطلاعات عمومی و اپن سورس به چه اطلاعاتی در مورد هدفتان می توان پی برد. در مرحله بعدی، خواهید آموخت که WHOIS ،nslookup و حتی Google می تواند در مورد هدف شما افشا کند. سرانجام، به برخی از اپلیکیشن هایی را که برای کمک به خودکارسازی این مرحله از شناسایی طراحی شده اند، پی خواهید برد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش "شناسایی منفعل"مورد نیاز برای انجام تست نفوذ را خواهید داشت.

بررسی دوره

اپلیکیشن هایی که کار با Recon را آسان تر می کنند

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Conducting Passive Reconnaissance for CompTIA PenTest+ Author:Dale Meredith Duration:3:01:44 Level:Beginner

Attackers spend 70-80 percent of their time gathering information about their target. Doing so answers tons of questions that save them time while becoming active. It only makes sense that you as a security professional do the same. In this course, Conducting Passive Reconnaissance for CompTIA PenTest+, you will learn about effective untraceable information gathering, referred to as reconnaissance. First, you will see what information can be discovered about your target using public and open source information. Next, you will discover what WHOIS, nslookup, and even Google can expose about your target. Finally, you will explore some applications that are designed to help automate this phase of reconnaissance. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of passive reconnaissance needed to conduct a penetration test.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس