مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحویل مداوم و DevOps با Azure DevOps: دوره The Big Picture

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Agile ، آموزش شبکه

شما برای حمایت از تیم ها برای حرکت به سمت تحویل مداوم و DevOps، به یک مجموعه ابزار نیاز دارید که به شما کمک کند، نرم افزار را به روشی قابل اطمینان، خودکار، ایمن و سازگار تحویل دهید. مایکروسافت چنین مجموعه ابزاری را ارائه کرده است که به آن Azure DevOps گفته می شود. 

در این دوره، نحوه استفاده از ابزارهای Azure DevOps برای پیاده سازی تحویل مداوم و DevOps بررسی خواهد شد.
ابتدا با بوردهای Azure DevOps شروع خواهید کرد، جایی که شما در مورد چگونگی حمایت از تیم خود در روش کار agile آن ها کنکاش خواهید کرد. شما به work items، product backlogs و sprint backlogs و نحوه مصورسازی کار تیم های خود بر روی بوردهای مختلف نگاهی خواهید کرد.

سپس، از Azure DevOps Repos فراتر رفته و سپس به صورت ویژه به Git repos می پردازید. Azure DevOps Git فقط Git است و شما برخی موارد اضافی را بررسی می کنید مانند سیاست های شاخه و درخواست های pull که به شما در پیاده سازی انطباق کمک می کنند. سپس کانال های ارتباطی Azure DevOps را بررسی خواهید کرد. کانال های ارتباطی یک راه برای ساخت و استقرار نرم افزار شما ارائه می دهند.

در پایان، با نحوه استفاده از مصنوعات Azure DevOps آشنا خواهید شد و می بینید که چگونه می توانید بسته هایی را که از خارج از مرزهای سازمانی شما مصرف می شوند، مانند NPM یا Nuget Packages را کنترل کنید. پس از گذراندن این دوره، شما بررسی واضحی از کارهایی که ابزارهای Azure DevOps برای شما می توانند انجام دهند و چگونگی استفاده از آن ها برای تحویل مداوم و DevOps در سازمان خود، خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Continuous Delivery and DevOps with Azure DevOps: The Big Picture Author:Marcel de Vries Duration:1h 26m

To support teams to move towards continuous delivery and DevOps, you need a tool suite that helps you deliver software in a reliable, automated, secure and compliant way. Microsoft provides such a toolset which is called Azure DevOps. In this course, Continuous Delivery and DevOps with Azure DevOps: The Big Picture, you will get an overview of how to use the Azure DevOps tools to implement continuous delivery and DevOps. First, you will start with Azure DevOps boards, where you will explore how to support your team in their agile way of work. You will look at work items, product backlogs, sprint backlogs, and how to visualize your teams work on a variety of boards. Next, you will go over Azure DevOps Repos and then specifically at Git repos. Azure DevOps Git is just Git, and you will look at some additions they provide like branch policies and pull requests that help you with implementing compliance. Then, you will discover Azure DevOps pipelines. Pipelines provide a way to build and deploy your software. Finally, you will learn the use of Azure DevOps artifacts and look at how you can control packages that are consumed from outside your organizational boundaries like, e.g., NPM, or Nuget Packages. After taking this course, you will have a clear overview of what the Azure DevOps tools can do for you and how you can use them to implement continuous delivery and DevOps in your organization.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس