رمزنگاری در مورد منطق و فرآیند، درک اصطلاحات، جریان روند و نقاط قوت و ضعف الگوریتم های رمزنگاری مختلف می باشد. از طریق این دوره با نحوه کارکرد رمزنگاری، نحوه استفاده از رمزنگاری، نحوه حمله به رمزنگاری، آشنایی با الگوریتم، ابزارها، حمله و دفاع از سیستم رمزنگاری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • رمزنگاری چیست؟
 • هیستوری
 • اصول رمزنگاری
 • عملیات رمزنگاری
 • الگوریتم های متقارن
 • امضای دیجیتال
 • مدیریت کلیدی
 • انتقاد و حملات
 • پیاده سازی و استفاده از رمزنگاری
 • و غیره