آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش طراحی UI چشم گیر در Unity

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش یونیتی (Unity)

رابط کاربری چسب بین بازیکن و بازی است که اغلب نادیده گرفته می شود. در این دوره، نحوه ایجاد UI همه جانبه، اصول طراحی زیبایی شناسی دیجیتال،  نحوه قرار دادن اجزای UI  از جمله Life Bar، سیستم های گفتگو و نقشه ها، سفارش سازی کامپوننت ها آشنا می شوید.  در پایان دوره، شما درک پایه ای از اجزای UI خواهید داشت که بازی های خوب را به بازی های عالی تبدیل می کنند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • زیبایی شناسی دیجیتال
 • زیبایی شناسی دیجیتال در UI
 • حرکت پتل UI به صفحه نمایش
 • Fade In/Fade Out
 • یک صفحه بارگیری ایجاد کنید
 • بارگیری صحنه غیرهم زمان
 • Life Bar
 • Icon Life Bar
 • Radial Life Bar
 • سیستم های گفتگو
 • استفاده از TextMesh Pro برای آیکون ها در Textbox
 • ایجاد مکالمه بین دو کاراکتر
 • ایجاد Mini-map
 • Drag and Drop
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Design Eye-catching UI in Unity Publisher:Pluralsight Author:Lisa Walkosz-Migliacio Duration:2h 30m Level:Beginner

This course will help you along your path of creating a UI that looks and feels amazing. You'll learn tips that will take your game to the next level by giving your players the tools they need to interact with your game.
User Interfaces are the glue between the player and the game that often go overlooked. In this course, Design Eye-catching UI in Unity, you will learn how to create an immersive UI that will take your game to the next level. First, you will learn the basics of designing your digital aesthetics. Next, you will explore how to put together UI components that every game needs, including life bars, dialogue systems, and maps. Finally, you will discover how to customize these components to fit your game theme and give your players that extra wow factor. By the end of the course, you’ll have a foundational understanding of the UI components that turn good games into great games.
Course Overview
Course Overview
1m
Design Thinking Your Digital Aesthetics
Digital Aesthetics in UI
3m
Sketching out the UI
4m
Beautiful Transitions
Move Your UI Panel onto the Screen
3m
Give Your UI a Little "Bounce"
7m
Fade In/Fade Out
7m
Create a Loading Screen
7m
Asynchronous Scene Load
6m
Another Life Bar
The Horizontal Life Bar
3m
The Icon Life Bar
3m
The Radial Life Bar
1m
Dialogue Systems
Adding Speech Bubbles
7m
Using TextMesh Pro for Icons in Your Textbox
7m
Creating a Conversation Between Two Characters
8m
Maps
Creating Destinations and Paths in a Level Map
6m
Walk a Player Icon through Your Paths
11m
Keyboard Control for Your Level Map
2m
Creating a Mini-map
8m
Creating a Player Icon for Your Mini-map
3m
Drag and Drop
Create a Card Deck and Discard Pile Using Grid Layout
7m
Script and Event Triggers for the Card Drag and Drop
5m
Slots and Items for an Inventory System
5m
Scripts and Event Triggers for an Inventory System
5m
Rich User Interface Design
Wiggle Your UI for Big Impact
6m
Create a Prefab to Use When Hovering Over
4m
Create a Popup TextBox When Hovering Over
6m
Congrats Unity UI Master
0m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس