مطالب پیشنهادی از سراسر وب

طراحی یک معماری پیام رسانی مایکروسافت آژور

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

معماری میکروسرویس ها، اپلیکیشن ها را به اجزای نیمه مستقلی تقسیم می کند تا بروز رسانی و مقیاس پذیری آنها ساده تر باشد.سپس سرویس های پیام رسانی، تبادل داده های بین این اجزای مستقل را مدیریت می کنند.

در این دوره، شما یاد می گیرید که چگونه از سرویس پیام رسانی مایکروسافت آژور استفاده کنید که شامل Service Bus ،Event Hub و Event Grid می شود تا بتوانید تبادل اطلاعات بین قسمت های یک شرکت را پشتیبانی کنید. در ابتدا تفاوت های بین محصولات مختلف پیامرسانی آژور را خواهید فهمید. سپس یاد می گیرید چطور هر یک از سرویس ها را پیکر بندی کنید و آنها را برای پشتیبانی از نمونه های مورد استفاده در دنیای واقعی، بکار بگیرید.

در پایان، با استفاده از منابع آژور و از طریق پیامرسانی و کد بدون سرور و هدایت شده توسط رویدادها،  یک زنجیره ای از داده ها خواهید ساخت. وقتی این دوره را به اتمام برسانید، یک دانش بنیادین از سرویس پیامرسانی آژور خواهید داشت و قادر خواهید بود که توسعه، مدیریت و معماری آژور در سازمانتان را در سطح بالاتری قرار دهید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Designing a Microsoft Azure Messaging Architecture Author:Tim Warner Duration:1h 39m

Microservices architectures decompose applications into semi-independent components for easier scalability and updates. Messaging services then handle data interchange among these disparate components. In this course, Designing a Microsoft Azure Messaging Architecture, you will learn how to use Microsoft Azure messaging services, including Service Bus, Event Hub, and Event Grid, to support enterprise-grade data interchange. First, you will discover the differences among the various Azure messaging products. Next, you will learn how to deploy and configure each service to support real-life use cases. Finally, you will build data pipelines by joining Azure resources together via messaging and event-driven "serverless" code. When you’re finished with this course, you will have a foundational knowledge of Azure messaging, and will be able to provide real value to your organization's Azure development, administration, and architecture staff.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس