پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی استراتژی API Management برای Microsoft Azure

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

API ها یکی از مهم ترین بلوک های حیاتی در ساخت نرم افزار مدرن هستند. در این دوره با بهبود API با استفاده از سرویس (Microsoft Azure API Management (APIM آشنا می شوید. در ابتدا ساخت بلاک های API Management instance را یاد خواهید گرفت. سپس نحوه استفاده از سیاست ها برای ایجاد API های امن تر، افزایش امنیت API و ایجاد Azure Function Apps و Service Fabric microservices در کلاینت های HTTP با استفاده از APIM را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا از APIs استفاده می کنیم؟
 • معرفی (Azure API Management (APIM
 • معرفی APIM
 • Azure API Management در Scale
 • APIM و Automation
 • تعیین خط مشی برای مصرف داخلی و خارجی API ها
 • درک APIM Policy
 • حفاظت از APIs با APIM Policies
 • طراحی API Gateway Strategy
 • هدف API Gateway
 • طراحی Integration با Azure Services
 • ادغام APIM با Azure Function Apps
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Designing an API Management Strategy for Microsoft Azure Publisher:Pluralsight Author:Reza Salehi Duration:2h 34m Level:Advanced

Enhance your existing APIs by adding authentication, bandwidth quota, IP filtering, and much more. Learn to create API stores and expose Service Fabric microservices and Azure Functions to internal and external clients utilizing Azure API Management.
APIs are one of the most, if not the most, vital block of every modern application build. In this course, Designing an API Management Strategy for Microsoft Azure, you will gain the ability to enhance your existing APIs by using Microsoft Azure API Management (APIM) service. First, you will learn about the building blocks of an API Management instance. Next, you will discover how to use policies to make your APIs more secure and limit the clients to a fixed number of calls/bandwidth, IP and improve your API security. Finally, you will explore how to expose your Azure Function Apps and Service Fabric microservices to HTTP clients using APIM. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Azure API Management needed to easily create efficient API stores and provide the best experience to your API clients.
Course Overview
Course Overview
1m
Recommending a Hosting Structure for API Management
Overview
2m
Why Do We Use APIs?
3m
Introducing Azure API Management (APIM)
4m
Demo: Introducing APIM Part 1
6m
Demo: Introducing APIM Part 2
7m
Azure API Management in Scale
6m
Demo: Azure API Management in Scale
2m
APIM and Automation
7m
Summary
1m
Determining Policies for Internal and External Consumption of APIs
Overview
1m
Understanding APIM Policy
5m
Demo: Understanding APIM Policy
7m
Protecting APIs Using APIM Policies
3m
Demo: Protecting APIs Using APIM Policies
7m
Internal vs. External Consumption
4m
Summary
1m
Designing an API Gateway Strategy
Overview
0m
The Purpose of an API Gateway
4m
Improving Your API Performance
3m
APIM Logging and Monitoring
3m
Demo: Integrating APIM with Azure Application Insights
5m
Demo: Integrating APIM with Azure Monitor
7m
Summary
1m
Designing Integration with Azure Services
Overview
1m
Integrating APIM with Azure Application Gateway
4m
Demo Part 1: Integrating APIM with Azure Application Gateway
11m
Demo Part 2: Integrating APIM with Azure Application Gateway
6m
Integrating APIM with Azure Service Fabric
3m
Demo Part 1: Integrating APIM with Azure Service Fabric
6m
Demo Part 2: Integrating APIM with Azure Service Fabric
8m
Integrating APIM with Azure Function Apps
2m
Demo: Integrating APIM with Azure Function Apps
5m
Summary
0m

پیشنهاد فرادرس