مطالب پیشنهادی از سراسر وب

طراحی و نصب سرویس های Windows Server 2019 Active Directory Domain

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

هسته اصلی استقرار موفقیت آمیز Active Directory Domain Service شناخت کاملی از گزینه های طراحی موجود برای شما است. شما در این دوره، یاد می گیرید که چگونه می توانید با موفقیت Active Directory Domain Services را مستقر کرده و از بهترین دستورالعمل های Microsoft استفاده کنید. ابتدا یاد خواهید گرفت که Active Directory Domain Services چیست. سپس، قبل از ادامه بررسی Windows Server 2019 Domain Controllers در یک Active Directory Forest، دامنه های مختلف، درخت و مدل های جنگل در دسترس خود را بررسی می کنید. در پایان، قبل از شروع به بررسی قرار دادن Domain Controller در یک محیط سازمانی، نحوه تأیید موفقیت در استقرار خود را بررسی می کنید. پس از پایان این دوره، دانش لازم برای طراحی و استقرار  Windows Server 2019 Active Directory Domain Services را خواهید داشت که به شما کمک خواهد کرد تا به سمت موفقیت در اجرای Windows Server 2019 حرکت کنید.

بررسی دوره

کار برای تأیید و عیب یابی استقرارهای کنترل کننده دامنه

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Designing and Installing Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Author:Michael Brown Duration:1:53:41 Level:Intermediate

At the core of a successful deployment of Active Directory Domain Service is a thorough knowledge of the design choices available to you. In this course, Designing and Installing Windows Server 2019 Active Directory Domain Services, you’ll discover how to successfully deploy Active Directory Domain Services while following Microsoft's best practice guidelines. First, you’ll learn what Active Directory Domain Services is. Next, you’ll explore the different domain, tree, and forest models available to you before going on to look at deploying Windows Server 2019 Domain Controllers into an existing Active Directory Forest. Finally, you’ll discover how to verify that your deployment was successful before going on to look at Domain Controller placement in an enterprise environment. When you’re finished with this course, you’ll have the knowledge you need to successfully design and deploy Windows Server 2019 Active Directory Domain Services that will help you as you move forward towards a successful implementation of Windows Server 2019.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس