پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی استقرارها در Microsoft Azure

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره با تحلیل ملزومات اپلیکیشن، آماده سازی استراتژی استقرار، استراتژی های استقرار محاسبه و ذخیره سازی، راه حل های پلتفرم کانتینر و داده Azure و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آماده سازی یک استراتژی استقر
 • بررسی مقیاس استقرارهای کلود
 • طراحی اپلیکیشن تغییرات Cloud
 • درک مفاهیم شبکه
 • برنامه ریزی برای امنیت
 • یک استراتژی استقرار ذخیره سازی را طراحی کنید
 • طراحی پایگاه داده های سند و گراف
 • طراحی محاسبه برای زیرساخت به عنوان یک سرویس
 • طراحی برای Serverless Compute
 • طراحی برای Azure Cosmos DB
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Designing Deployments in Microsoft Azure Publisher:Pluralsight Author:Greg Shields Duration:1h 25m Level:Intermediate

Understanding Azure's deployment options is a critical first step in any development project. This course will explore the storage, compute, container, and data platform solutions Azure provides that can best align with your application requirements.
With so many options available, deploying a new or existing application into the cloud is as much figuring out Azure's services as is it documenting your application's requirements. In this course, Designing Deployments in Microsoft Azure, you'll analyze your application's requirements to get a feel for which Azure services best fit. First, you'll prepare your deployment strategy, getting a feel for how Azure evolves many of the practices in traditional application development. Next, you'll dig deeper into the storage and compute deployment strategies that match Azure's services with your application's needs. Finally, you'll explore Azure's many container and data platform solutions, with the goal of aligning Azure's capabilities with your application's requirements. By the end of this course, you'll be armed with the knowledge you need to begin designing your application's deployment in Microsoft Azure.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Introduction
5m
Preparing a Deployment Strategy
Introduction
1m
Explore the Scale of Cloud Deployments
2m
The Cloud Changes Application Design
5m
The Cloud Evolves Application Architectures
4m
The Cloud Shifts Application Design Principles
3m
The Cloud Modernizes Quality Practices
2m
Explore Scenarios and Reference Architectures
1m
Gather Requirements for Governance and Consumption
4m
Understand Network Considerations
3m
Explore Regions and Availability Zones
2m
Plan for Security
1m
What This Module Covered
1m
Design a Storage Deployment Strategy
Introduction
0m
Introduce Azure Storage Models
1m
Design for Relational Database Systems
2m
Design for Key/Value Stores
1m
Design for Document and Graph Databases
2m
Design for Column-family Databases
1m
Design for Data Analytics Systems
1m
Design for Search Engine Databases
1m
Design for Time Series Databases
0m
Design for Object Storage and Shared Files
1m
What This Module Covered
1m
Design a Compute Deployment Strategy
Introduction
0m
Introduce Azure Compute Models
3m
Design Compute for Infrastructure-as-a-Service
1m
Design Compute for Containers
1m
Design Compute for Platform-as-a-Service
1m
Design for Serverless Compute
0m
What This Module Covered
0m
Design a Container Deployment Strategy
Introduction
0m
Introduce Container Services
3m
Design Containers for Azure Container Instances
1m
Design Containers for Azure Kubernetes Service
0m
Design Containers for Azure Service Fabric
1m
Design Containers for Azure App Service
0m
Design Containers for Azure Batch
1m
What This Module Covered
1m
Design a Data Platform Deployment Strategy
Introduction
0m
Explore Data Platform Requirements
1m
Design for Azure SQL Database
1m
Design for Azure Database for MySQL and PostgreSQL
0m
Design for Azure Cosmos DB
1m
Design for Data Lake Store
0m
Compare Data Platform Deployment Options
0m
What This Module Covered
0m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 108.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Designing Deployments in Microsoft Azure_git.ir.rar