در این دوره با تحلیل ملزومات اپلیکیشن، آماده سازی استراتژی استقرار، استراتژی های استقرار محاسبه و ذخیره سازی، راه حل های پلتفرم کانتینر و داده Azure و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آماده سازی یک استراتژی استقر
 • بررسی مقیاس استقرارهای کلود
 • طراحی اپلیکیشن تغییرات Cloud
 • درک مفاهیم شبکه
 • برنامه ریزی برای امنیت
 • یک استراتژی استقرار ذخیره سازی را طراحی کنید
 • طراحی پایگاه داده های سند و گراف
 • طراحی محاسبه برای زیرساخت به عنوان یک سرویس
 • طراحی برای Serverless Compute
 • طراحی برای Azure Cosmos DB
 • و غیره