مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش DevOps در مکان های سخت

دسته بندی ها: آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

شما باید نرم افزارهایی را که مردم دوست دارند، سریع تر ایجاد و ارسال کنید. این کار عالی به نظر می رسد، اما انجام آن در سازمان های بزرگ و پیچیده کار دشواری است. شما در این دوره، توانایی مدیریت مستقیم چالش های هوشمندانه برای اتخاذ DevOps در سازمان خود را به دست می آورید. ابتدا یاد می گیرید که چگونه بر چالش های مربوط به افراد غلبه کنید. سپس، ایده هایی را پیدا خواهید کرد تا اطمینان حاصل کنید که فرآیندهای موجود شما را از پذیرش DevOps باز نمی دارند. سرانجام، نحوه وارد کردن شیوه های DevOps را در حوزه های پیچیده فناوری بررسی خواهید کرد. وقتی این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش DevOps مورد نیاز برای اجرای آن را در چالش برانگیزترین محیط ها خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise file.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight DevOps in Hard Places Author:Richard Seroter Duration:1:30:43 Level:Beginner

You need to create and ship software people love, faster. That sounds great, but it's hard to do in big, complex organizations. In this course, DevOps in Hard Places, you will gain the ability to directly address the tricky challenges to adopting DevOps in the enterprise. First, you will learn how to overcome the people-related challenges. Next, you will discover ideas to ensure that existing processes don't keep you from adopting DevOps. Finally, you will explore how to bring DevOps practices to complicated technology domains. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of DevOps needed to implement it in the most challenging environments.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس