در این آموزش تصویری با مباحث سطح متوسط Docker آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مقدمه
 • آشنایی با Containers
 • نصب Ubuntu Linux و CentOS Linux
 • معرفی ماژول
 • دانلود Ubuntu Linux
 • ایجاد یک VM برای نصب Ubuntu Linux
 • نصب Ubuntu
 • دانلود CentOS
 • ایجاد یک VM برای نصب CentOS
 • نصب و به روز رسانی Docker
 • نصب Docker برای Ubuntu
 • نصب Docker برای CentOS
 • به روز رسانی Docker
 • اجزای اصلی Docker ها
 • Docker Engine
 • Docker Containers
 • Docker Hub
 • Wrap-up
 • نگاهی عمیق تر به تصاویر و Containers
 • لایه های تصاویر
 • محل ذخیره تصاویر
 • کپی کردن تصاویر در هاست های دیگر
 • مدیریت Containers
 • دستور کار با Containers
 • شروع و متوقف کردن Containers
 • اطلاعات Containers سطح پایین
 • ساخت Dockerfile
 • ساخت تصویر از Dockerfile
 • کار با ریجستری
 • ایجاد یک Public Repo برای Docker Hub
 • Dockerfile و لایه ها
 • ساخت یک وب سرور Dockerfile
 • Docker Networking
 • راه اندازی وب سرور Container
 • کاهش تعداد لایه ها در تصویر
 • آموزش ENTRYPOINT
 • آموزش ENV
 • عیب یابی

عنوان دوره: Pluralsight Docker Deep Dive

سطح: متوسط

نویسنده: Nigel Poulton

مدت دوره: 5 ساعت و 38 دقیقه

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/docker-deep-dive
Pluralsight Docker Deep Dive

Intermediate
5h 38m
Nigel Poulton

Need to learn Docker? This is the course for you! This course provides a soup-to-nuts learning experience for core Docker technologies, including the Docker Engine, Images, Containers, Registries, Networking, Storage, and more. All of the behind the scenes theory is explained, and all concepts are clearly demonstrated on the command line. No prior knowledge of Docker or Linux is required.

Course Overview 1m 40s
Course Introduction
10m 30s
Course Introduction 3m 18s
What We'll Learn 2m 52s
Prerequisites 2m 33s
About the Author 1m 45s
Introducing Containers
32m 32s
The Rise of the Virtual Machine 4m 38s
The Ugly Virtual Machine 4m 16s
What Are Containers? 3m 41s
Containers Under the Hood 8m 3s
Docker 6m 12s
The Future of Docker and Containers 5m 39s
Installing Ubuntu Linux and CentOS Linux
13m 53s
Module Intro 1m 48s
Downloading Ubuntu 1m 20s
Creating a VM to Install Ubuntu 1m 50s
Installing Ubuntu 3m 15s
Downloading CentOS 1m 7s
Creating a VM to Install CentOS 1m 47s
Installing CentOS 2m 43s
Installing and Updating Docker
30m 2s
Module Intro 1m 22s
Installing Docker on Ubuntu 6m 20s
Installing Docker on CentOS 2m 57s
Updating Docker 2m 42s
Granting Docker Control to Non-root Users 5m 0s
Configuring Docker to Communicate Over the Network 3m 59s
Playing Around with Our First Docker Container 6m 1s
Wrap-up 1m 39s
Major Docker Components
26m 0s
Module Intro 1m 2s
The High Level Picture 4m 38s
The Docker Engine 4m 6s
Docker Images 5m 53s
Docker Containers 4m 9s
Docker Hub 3m 39s
Wrap-up 2m 29s
A Closer Look at Images and Containers
34m 43s
Module Intro 0m 15s
Image Layers 4m 10s
Union Mounts 4m 10s
Where Images Are Stored 5m 26s
Copying Images to Other Hosts 7m 57s
The Top Writeable Layer of Containers 3m 26s
One Process per Container 3m 44s
Commands for Working with Containers 3m 44s
Wrap-up 1m 46s
Container Management
28m 28s
Module Intro 0m 56s
Starting and Stopping Containers 5m 50s
PID 1 and Containers 3m 40s
Deleting Containers 4m 13s
Looking Inside of Containers 3m 50s
Low-level Container Info 2m 57s
Getting a Shell in a Container 5m 35s
Wrap-up 1m 23s
Building from a Dockerfile
19m 25s
Module Intro 1m 8s
Introducing the Dockerfile 1m 58s
Creating a Dockerfile 6m 26s
Building an Image from a Dockerfile 5m 24s
Inspecting a Dockerfile from Docker Hub 2m 36s
Wrap-up 1m 51s
Working with Registries
27m 24s
Module Intro 1m 25s
Creating a Public Repo on Docker Hub 3m 38s
Using Our Public Repo on Docker Hub 6m 16s
Introduction to Private Registries 2m 27s
Building a Private Registry 4m 3s
Using a Private Registry 4m 18s
Docker Hub Enterprise 3m 17s
Wrap-up 1m 57s
Diving Deeper with Dockerfile
41m 56s
Module Intro 1m 17s
The Build Cache 3m 42s
Dockerfile and Layers 4m 12s
Building a Web Server Dockerfile 3m 55s
Launching the Web Server Container 2m 1s
Reducing the Number of Layers in an Image 3m 35s
The CMD Instruction 4m 16s
The ENTRYPOINT Instruction 6m 3s
The ENV Instruction 2m 59s
Volumes and the VOLUME Instruction 7m 27s
Module Recap 2m 24s
Docker Networking
30m 39s
Module Intro 1m 34s
The docker0 Bridge 2m 23s
Virtual Ethernet Interfaces 3m 54s
Network Configuration Files 4m 49s
Exposing Ports 3m 46s
Viewing Exposed Ports 4m 1s
Linking Containers 7m 19s
Wrap-up 2m 50s
Troubleshooting
26m 18s
Module Intro 0m 52s
Docker Daemon Logging 3m 27s
Container Logging 2m 3s
Planning Image Builds 4m 16s
Intermediate Images 3m 54s
The docker0 Bridge 3m 47s
IPTables 5m 30s
Wrap-up 2m 24s
Lightning Fast Recap
9m 41s
Module Intro 0m 32s
Recapping Some of What We've Learned 9m 9s
Next Steps
4m 51s
Next Steps 4m 51s