در این آموزش تصویری با مبانی Docker آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره آموزشی:

 • تاریخچه Container
 • انجمن های Docker
 • فناوری Docker
 • AWS
 • VM
 • استفاده از Docker
 • اجرای Docker
 • مخازن Docker
 • نرم افزار Node.js
 • Couch DB
 • خدمات Riak

عنوان دوره: Pluralsight Docker Fundamentals

سطح: متوسط

نویسنده: Adron Hall

مدت دوره: 1 ساعت و 3 دقیقه

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/docker-fundamentals
Pluralsight Docker Fundamentals

Intermediate
1h 3m
Adron Hall

This course on Docker covers the latest in container technology. With a short history of containers, what Docker accomplishes in that technology, an introduction and look at installation across operating systems, cloud providers, day to day operations and ongoing involvement with repositories within the Docker Community.

Introduction and History
19m 14s
Introduction 1m 0s
Container History 4m 56s
Advantages 1m 47s
Advantages Broken Out 2m 51s
Docker, The Container Story 3m 26s
Docker Community 3m 21s
Docker Technology 1m 33s
Summary 0m 17s
Getting Started
12m 15s
Getting Started 2m 26s
Installing, Upgrading the Kernel 3m 3s
AWS 3m 18s
Vagrant to VM 1m 3s
Vagrant to AWS 0m 46s
Docker pre v1.0 0m 50s
Summary 0m 47s
Using Docker
15m 2s
Using Docker 2m 48s
Interactive Shell 1m 44s
Docker Group 0m 56s
Running Docker 5m 15s
Docker Repositories 1m 4s
Repository Client 2m 31s
Summary 0m 41s
Working Samples
16m 43s
Working Samples 0m 47s
Node.js Application 6m 5s
Couch DB 2m 24s
Riak Service 6m 32s
Summary 0m 54s