مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تمرین طراحی Domain-Driven

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

pluralsight-domain-driven-design-in-practice

در این آموزش تصویری با طراحی مبتنی بر دامنه (Domain-Driven) آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه ساخت دامنه
 • مفاهیم اولیه دامنه
 • طراحی دامنه محور
 • نحوه صحیح کدنویسی
 • کار با Onion Architecture
 • کار با Unit Testing
 • حل مشکلات کار با دامنه
 • شروع کار با Snack Machine
 • ساخت کلاس پایه
 • کار با برنامه های دات نت
 • نحوه تست برنامه
 • نحوه اجرای کلاس
 • معرفی UI
 • افزودن رابط کاربری در Onion Architecture
 • افزودن رابط کاربری در Snack Machine
 • طراحی پایگاه داده
 • معرفی ORM
 • تنظیم دامنه برای استفاده از ORM
 • نحوه تشريح مسئله
 • معرفی Repositories
 • نصب و راه اندازی پایگاه داده
 • نحوه ساخت کلاس ها
 • راه اندازی رابط کاربری
 • طراحی زیر دامنه
 • ارتباط بین بسترهای نرم افزاری
 • نصب و راه اندازی پایگاه داده
 • اضافه کردن رابط کاربری کار با دامنه و رویدادها
 • نحوه ساخت رویدادها
 • نحوه استفاده از دامنه
 • نحوه ارتباط بین Microservice ها
 • رویکرد مکانیکی در DDD
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Domain-Driven Design in Practice سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 19 دقیقه نویسنده: Vladimir Khorikov

توضیحات:

Pluralsight Domain-Driven Design in Practice

Vladimir Khorikov 4h 19m Intermediate

A descriptive, in-depth walk-through for applying Domain-Driven Design principles in practice. While Domain-Driven Design offers invaluable insights regarding developing enterprise-level software projects, it is often unclear how to apply them in practice. In this course, we'll go through the whole process of building an application from the very beginning using the DDD principles.

Introduction 29m 31s Getting Started 1m 20s Course Outline and Prerequisites 2m 17s Area of Application for Domain-Driven Design 3m 40s Why Domain-Driven Design? 2m 29s Main Concepts of Domain-Driven Design 3m 31s Domain-Driven Design Is Not Only About Writing Code 2m 55s Onion Architecture and Domain Isolation 4m 28s Modeling Best Practices 1m 7s Domain-Driven Design and Unit Testing 2m 45s The Problem Domain Introduction 3m 23s Summary 1m 31s Starting with the First Bounded Context 46m 18s Introduction 0m 30s Vocabulary Used 1m 26s Problem Description 0m 54s Starting with Snack Machine 3m 59s Recap: Starting with Snack Machine 1m 20s Entities vs. Value Objects 3m 15s How to Recognize a Value Object in Your Domain Model? 2m 50s Entity Base Class 1m 44s Demo: Entity Base Class 3m 28s Recap: Entity Base Class 0m 32s Value Object Base Class 1m 47s Recap: Value Object Base Class 0m 57s Value Objects vs. .NET Value Types 1m 14s When to Write Unit Tests 1m 47s Implementing the Money Class 5m 30s Building up the Money Class 4m 34s Implementing the Snack Machine Class 5m 22s Recap: Implementing Money and Snack Machine 1m 56s Summary 3m 5s Introducing UI and Persistence Layers 33m 20s Introduction 0m 29s Application Services and UI in the Onion Architecture 2m 18s Adding UI for the Snack Machine 9m 29s Recap: Adding UI for the Snack Machine 1m 45s Designing the Database for the Snack Machine 3m 4s Introducing an ORM 2m 45s ID Generation Strategies 3m 21s Mapping Strategies 1m 43s Adjusting the Domain Layer for the Use with ORM 3m 49s Putting It All Together 3m 5s Summary1m 28s Extending the Bounded Context with Aggregates 35m 57s Introduction 0m 24s Problem Description 1m 13s Starting with the Implementation 4m 43s Aggregates 3m 52s How to Find Boundaries for Aggregates 4m 41s Aggregate Root Base Class 1m 42s Refactoring the Snack Machine Aggregate 7m 18s Recap: Refactoring the Snack Machine Aggregate 1m 24s Implementing Missing Requirements 1m 53s Revealing a Hidden Requirement 6m 4s Recap: Revealing a Hidden Requirement 0m 48s Summary 1m 49s Introducing Repositories 20m 53s Introduction 0m 18s Adjusting the Database for the New Entities 0m 44s Repositories 2m 47s Repository Base Class 2m 46s Setting up Mappings for the Aggregates 3m 2s Refactoring the Snack Entity 3m 5s Adjusting the User Interface 6m 47s Summary 1m 20s Introducing the Second Bounded Context 33m 53s Introduction 0m 36s New Task: an ATM Model 0m 59s Bounded Contexts 2m 25s Bounded Contexts and Sub-domains 2m 2s Choosing Boundaries for Bounded Contexts 3m 43s Drawing a Context Map 1m 37s Types of Physical Isolation 3m 45s Communication Between Bounded Contexts 2m 2s Code Reuse Between Bounded Contexts 4m 11s Implementing ATM Domain Logic 5m 26s Adjusting the database 1m 10s Adding UI 4m 5s Summary 1m 47s Working with Domain Events 39m 39s Introduction 0m 21s New Requirements 0m 56s Introducing a New Bounded Context 2m 42s Implementation: the First Attempt 2m 50s Domain Events 2m 2s Introducing a Domain Event 3m 24s Physical Delivery 1m 3s Building up Management Bounded Context 3m 9s Handling Domain Events with the Classic Approach 5m 14s Recap: Classic Approach 2m 32s A Better Approach to Handling Domain Events 6m 43s Recap: a Better Approach 1m 11s Using Domain Events to Communicate Between Microservices 1m 1s Adding Interface for the Management Bounded Context 3m 25s Summary 2m 58s Looking Forward to Further Enhancements 20m 6s Introduction 0m 26s Always Valid vs. Not Always Valid 3m 41s Factories 1m 35s Domain Services vs. Application Services 1m 49s Anemic Domain Model Anti-pattern 1m 30s Fat Entities Anti-pattern 1m 19s Repository Anti-patterns 2m 45s Mechanical Approach to DDD 1m 16s Further Enhancements 1m 43s Module Summary 1m 45s Resource List1m 24s Course Summary 0m 48s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Domain-Driven Design in Practice

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 574.0MB Pluralsight Domain-Driven Design in Practice_git.ir.rar