تبلیغات

آموزش مدیریت خطا در سی شارپ با استثناها

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

در هسته مدیریت خطا در کد #C یک دانش کامل از مدیریت استثنا قرار دارد. در این دوره با نوشتن کدی که خطاهای زمان اجرا را شناسایی می کند و به آن واکنش می دهد، دلایل استفاده از استثناها برای نشان دادن خطا در سی شارپ، نحوه تعریف، پرتاب و catching کلاس های سفارشی استثنا و غیره آشنا می شوید. این دوره به شما چگونگی مدیریت خطا در سی شارپ را با catching، فیلتر کردن، سفارش سازی و پرتاب استثناها آموزش می دهد. زمانیکه شما دوره را اتمام کنید دانش کاملی از استثنائات سی شارپ خواهید داشت که به شما کمک می کند تا اپلیکیشن های #C  را ایجاد کرده و خطاهای زمان اجرای آنها را شناسایی و رفع کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت خطا چیست؟
 • مدیریت خطا با استفاده از کدهای خطا
 • چرا استثناها؟
 • استثنا چیست؟
 • معرفی Try Statement
 • درک Stack Trace
 • شروع کار با Exception Catching
 • ایجاد و استفاده از استثنا های سفارشی
 • درک  استثنا های سفارشی
 • معرفی CalculationException سفارشی
 • استفاده از کلاس های استثنایی سفارشی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Error Handling in C# with Exceptions Publisher:Pluralsight Author:Jason Roberts Duration:1h 37m Level:Intermediate

Understanding and using exceptions is crucial to creating readable code that responds correctly to errors at runtime. This course will teach you how to handle errors in C# applications by throwing, catching, filtering, and customizing exceptions.
At the core of handling errors in C# code is a thorough knowledge of exception handling. In this course, Error Handling in C# with Exceptions, you’ll learn how to write code that can detect and respond to runtime errors. First, you’ll learn why exceptions are used to represent errors in C# and how they are organized into class hierarchies. Next, you’ll explore how to throw, catch, filter, rethrow, and wrap exceptions. Finally, you’ll discover how to define, throw, and catch your own customized exception classes and also write unit tests for exception throwing code. When you’re finished with this course, you’ll have a thorough knowledge of C# exceptions that will help you to create production-ready C# applications that detect and respond to runtime errors.
Course Overview
Course Overview
0m
Understanding the Importance of Error Handling
Introduction
1m
Course Overview
1m
Why Handle Errors?
1m
Error Handling Using Error Codes
2m
Why Exceptions?
1m
What Is an Exception?
0m
Summary
1m
Understanding the Exception Class Hierarchy
Introduction
0m
What Does an Exception Represent?
1m
The Exception Class Hierarchy
1m
The System.Exception Base Class
3m
Commonly Used System.Exception Constructors
0m
System.ApplicationException Guidelines
0m
Commonly Encountered Exceptions
4m
Summary
1m
Getting Started with Exceptions
Introduction
1m
Understanding Exception Handling
1m
Introducing the Try Statement
2m
Demo Code Overview
1m
Causing an Exception
1m
Understanding the Stack Trace
1m
Creating and Throwing an Exception
2m
Getting Started with Exception Catching
2m
Exception Handling Good Practices
2m
Summary
1m
Catching, Throwing, and Rethrowing Exceptions
Introduction
1m
Throwing Exceptions from Expressions
2m
Catching Different Exception Types with Multiple Catch Blocks
2m
Understanding the Finally Block
1m
Rethrowing Exceptions and Preserving the Stack Trace
2m
Catching and Wrapping Exceptions
2m
Filtering Catch Blocks with Exception Filters
2m
Global Unhandled Exception Handling
2m
Summary
1m
Creating and Using Custom Exceptions
Introduction
1m
Understanding Custom Exceptions
3m
Defining a Custom CalculationException
3m
Defining a Custom CalculationOperationNotSupportedException
4m
Using Custom Exception Classes
4m
Summary
1m
Writing Automated Tests for Exception Throwing Code
Introduction
0m
Testing Exceptions with MSTest V2
4m
Testing Exceptions with NUnit
3m
Testing Exceptions with xUnit.net
2m
Summary, Resources, and Further Learning
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 255.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Error Handling in C with Exceptions_git.ir.rar