مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اساسی زیرساخت ابر: اصول

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش کلود (Cloud) ، سرویس های گوگل

این دوره، به شما زیرساخت همه جانبه و انعطاف پذیر و سرویس های پلتفرم ارائه شده توسط پلتفرم ابری گوگل را معرفی می کند.
از طریق ترکیب دروس ویدئویی، دموها، و آزمایشگاه های عملی، عناصر راهکار، از جمله مؤلفه های زیرساختی مانند شبکه ها، ماشین های مجازی و سرویس های اپلیکیشن ها را بررسی خواهید کرد. نحوه استفاده از پلتفرم ابری گوگل را از طریق کنسول و Cloudshell ​​خواهید آموخت.
همچنین نقش معماری ابر، رویکردهای طراحی زیرساخت ها، و پیکربندی شبکه مجازی با ابر مجازی خصوصی (VPC)، پروژه ها، شبکه ها، زیرشبکه ها، آدرس های IP، مسیرها و قوانین فایروال را می آموزید.

 

 

به اصول زیرساخت خوش آمدید: اصول

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Essential Cloud Infrastructure: Foundation Author:Google Cloud Duration:1h 33m

This course, Essential Cloud Infrastructure: Foundation, introduces you to the comprehensive and flexible infrastructure and platform services provided by Google Cloud Platform. Through a combination of video lectures, demos, and hands-on labs, you explore and deploy solution elements, including infrastructure components such as networks, virtual machines and applications services. You will learn how to use the Google Cloud Platform through the console and Cloudshell. You'll also learn about the role of a cloud architect, approaches to infrastructure design, and virtual networking configuration with Virtual Private Cloud (VPC), Projects, Networks, Subnetworks, IP addresses, Routes, and Firewall rules.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس