مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Playbook تابع Lookup داده اکسل

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

تصور کنید که یک کاربرگ Microsoft Excel با تعداد زیادی داده - صدها یا حتی هزاران ردیف و هزاران ستون به شما داده شده است. وظیفه ای که به شما داده شده است این است که ممکن است 10 یا 20 مقدار از 2 یا 3 ستون استخراج کنید و از آن برای ایجاد یک کاربرگ بسیار کوچکتر برای رفع نیاز استفاده کنید. اگر تاکنون این کار را به صورت دستی انجام داده اید، این دوره دقیقاً همان چیزی است که شما نیاز دارید. شما در این دوره، 5 تابع مختلف جستجو را بررسی خواهید کرد که به شما کمک می کنند تا داده ها را سریع و کارآمد جستجو کنید. در بخش اول، 3 تابع مختلف را مشاهده خواهید کرد: LOOKUP ،VLOOKUP و HLOOKUP. سپس، رفتار توابع INDEX و MATCH را چه به صورت جداگانه و چه به صورت ترکیبی آزمایش می کنید. بعد از اتمام این دوره، خواهید فهمید که چگونه در Microsoft Excel، سریع و کارآمد جستجو کنید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Excel Data Lookup Function Playbook Author:Pratheerth Padman Duration:0:33:48 Level:Advanced

Imagine that you’ve been given a Microsoft Excel worksheet with tons of data - hundreds or even thousands of rows, and thousands of columns. The task you’ve been given is to extract maybe 10 or 20 values from 2 or 3 columns and use that to create a much smaller worksheet to fulfill some need. If you’ve been doing that manually so far, this course is exactly what you need. In this course, Excel Data Lookup Function Playbook, you'll explore 5 different functions that’ll help you to look up data quickly and efficiently. In the first module, you'll go through 3 different functions: LOOKUP, VLOOKUP, and HLOOKUP. Next, you'll examine the behavior of the INDEX and MATCH functions, both individually and when combined. When you're finished with this course, you'll know how to quickly and efficiently look up data in Microsoft Excel.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس