مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Feature Toggles، مدیریت بسته و نسخه با Azure DevOps

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تحویل نرم افزار به روش تکرارپذیر و قابل اعتماد به تولید، نیازمند هوشمندانه تر بودن نحوه استقرار و انتشار نرم افزار ما است. شما در این دوره، نحوه استفاده از feature toggles، مدیریت بسته و روش اثبات شده نسخه سازی را مشاهده می کنید تا بتوانید بدون هیچ گونه تأثیری روی کاربران، چندین بار نرم افزار خود را مستقر کنید. ابتدا یاد می گیرید که چگونه با استفاده از Feature Toggles به عنوان وسیله ای برای معرفی عملکرد جدید یا تغییر یافته، بدون نیاز به برنچ در کنترل منبع، استقرار را از نسخه جدا کنید.

سپس، جزئیات مربوط به نحوه تقسیم راهکارهای خود در چندین بسته، و اینکه چگونه می توانید سوالات اساسی را برای تعیین دانه بندی صحیح، اتصال و انسجام بین بسته ها بپرسید، بررسی خواهید کرد. در پایان، شما یک روش اثبات شده نسخه سازی صنعت را یاد می گیرید که به شما کمک می کند از وابستگی های بی پایان جلوگیری کنید. ما این را در ساخت های خودکار شده خود در Azure DevOps یکپارچه سازی می کنیم. در پایان این دوره، شما می دانید که چگونه به طور موثر از feature toggles، مدیریت بسته و نسخه سازی با Azure DevOps استفاده کنید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Feature Toggles, Package Management and Versioning with Azure DevOps Author:Marcel de Vries Duration:1:07:32 Level:Intermediate

Delivering software to production in a repeatable and reliable way requires us to be smarter about the way we deploy and release our software. In this course, Feature Toggles, Package Management and Versioning with Azure DevOps, you'll see how to use feature toggles, package management, and a proven way of versioning in order to deploy your software multiple times without affecting any users. First, you'll discover how to separate deployment from a release by using Feature Toggles as a means to introduce new or changed functionality without the need for branching in source control. Next, you'll explore details on how to split up your solution in multiple packages, and how you can ask crucial questions to determine the correct granularity, coupling, and cohesion between packages. Finally, you'll learn an industry proven way of versioning that helps you avoid endless dependencies. We integrate this into our automated builds in Azure DevOps. By the end of this course, you'll know how to efficiently use feature toggles, package management, and versioning with Azure DevOps.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس