تبلیغات

آموزش شروع کار با مهندسی معکوس

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ (Penetration Test) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست نرم افزار

توانایی معکوس کردن کد باینری مهندس، مهارت ضروری برای هر کسی است که مسئول امنیت نرم افزار و یا انجام تحلیل بد افزارها است و حتی نقش مهمی در انجام تست های نفوذ و پاسخ حادثه دارد. در این دوره با مهارت های لازم معکوس کردن کد نیتیو مهندس و تعیین رفتار برنامه، عناصر اساسی معماری مدرن CPU و ملزومات زبان اسمبلی، فرمت فایل اجرایی قابل حمل و تکنیک ها برای غنی سازی تلاش های مهندسی معکوس، ابزار و تکنیک های مرتبط با انجام مهندسی معکوس استاتیک و دینامیکی برای استفاده از IDA Pro و WinDbg و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مهندس معکوس
 • فرآیند مهندسی معکوس
 • مبانی اسمبلی
 • معماری CPU: رجیستر، حافظه، و کد ماشین
 • Assembler و بخش های برنامه
 • عملیات Bitwise، سایز و Endianness
 • کار با کد نیتیو
 • معرفی Windows API
 • تجزیه فایل های PE
 • تحلیل فایل های PE
 • استفاده از Debuggers
 • فرمان های Debugger
 • استفاده از WinDbg در زیر ویندوز
 • کار با IDA Pro
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with Reverse Engineering Publisher:Pluralsight Author:Josh Stroschein Duration:3h 40m Level:Beginner

Reverse engineering binary code is a core skill for software security engineers, malware analysts and penetration testers. This course will teach you techniques for reversing binary code to identify program characteristics and behavior.
The ability to reverse engineer binary code is an essential skill for anyone responsible for software security or
performing malware analysis, and it even plays a significant role in performing penetration tests and incident response. In this course, Getting Started with Reverse Engineering, you will gain the skills necessary to reverse engineer native code and determine program behavior. First, you will discover the basic elements of modern CPU architecture and the essentials of assembly language. Next, you will learn about native code, the portable executable file format and techniques to enrich your reverse engineering efforts. Finally, you will explore proficiency in the tools and techniques associated with performing static and dynamic reverse engineering to include IDA Pro and WinDbg. Throughout this course you will be able to follow along through comprehensive demonstrations and apply yourself through hands-on labs. By the end of this course, you will have the knowledge and skills necessary to reverse engineer native code binaries.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Course Introduction
1m
Why Learn to Reverse Engineer
3m
Module Introduction
0m
The Reverse Engineering Process
8m
Conclusion
0m
Assembly Basics
Module Introduction
1m
CPU Architecture: Registers, Memory, and Machine Code
7m
The Assembler and Program Segments
4m
Instruction Set Architecture: Mnemonics, Operands, and Opcodes
2m
Essential Instructions
12m
Bitwise Operations, Endianness, and Size
3m
Module Conclusion
0m
Working with Native Code
Module Introduction
0m
The Portable Executable (PE) File Format
10m
An Introduction to the Windows API
7m
Demo: Parsing PE Files
7m
Lab: Analyzing PE Files
9m
Module Conclusion
1m
Using Debuggers
Module Introduction
0m
Debugger Functionality
7m
Debugger Commands
2m
Using WinDbg Under Windows
4m
Demo: Using a Debugger: Part 1
6m
Demo: Using a Debugger: Part 2
6m
Lab: Debug a Problem Program
7m
Conclusion
1m
Practical Assembly
Introduction
1m
Functions and the Stack Frame
8m
Calling Conventions
3m
Demo: The Call Stack and Stack Frames
7m
Conditionals and Control Structures
7m
Demo: Tracing Branching Logic
6m
Arrays
4m
Lab: Tracing a More Complex Program
8m
Conclusion
1m
Reverse Engineering
Introduction
0m
Getting Started with IDA Pro
6m
Demo: Loading Your First Binary
6m
Leveraging Strings and APIs
3m
Demo: Following Strings and APIs
6m
Strategies for Tracing Program Behavior
4m
Lab: Reversing an Unknown Binary: Part 1
5m
Lab: Reversing an Unknown Binary: Part 2
6m
Conclusion
0m
Conclusion
Introduction
0m
What You Learned
2m
Leveling up Your Skills
2m
Conclusion
0m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 430.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Getting Started with Reverse Engineering_git.ir.rar