آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش پیاده سازی کردن (Amazon Elastic Block Store (EBS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

( Elastic Block Store (EBS ارائه دهنده ذخیره سازی بلوک آمازون برای نمونه های EC2 است. انتخاب پیکربندی مناسب برای حجم های EBS می تواند یک ترفند باشد. در این دوره، شما توانایی تامین حجم های EBS برای نمونه های EC2 خود را به دست خواهید آورد. ابتدا یاد می گیرید نوع حجم EBS را برای بودجه و حجم کار خود انتخاب کنید. سپس، نحوه ایجاد بک آپ های لحظه ای خاص، برای ریکاوری فاجعه را بررسی خواهید کرد.

شما در پایان، چگونگی ایمن سازی EBS خود و همچنین شیوه به کار بردن AWS Lambda را برای مدیریت رویدادهای مرتبط با EBS بررسی خواهید کرد.

زمانی که شما این دوره را به پایان برسانید، مهارت ها و دانش پیاده سازی (Elastic Block Store (EBS مورد نیاز برای استفاده موثر از حجم های EBS با نمونه های EC2 خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Implementing Amazon Elastic Block Store (EBS) Author:Reza Salehi Duration:2h 28m

Elastic Block Store (EBS) is Amazon's block storage offering for EC2 instances. Choosing the right configuration for EBS volumes can be tricky.
In this course, Implementing Amazon Elastic Block Store (EBS), you will gain the ability to provision EBS volumes for your EC2 instances.
First, you will learn to choose the best EBS volume type for your budget and workload.
Next, you will discover how to create point-in-time backups for disaster recovery.
Finally, you will explore how to secure your EBS volumes and also leverage AWS Lambda to handle EBS related events.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of implementing Elastic Block Store (EBS) needed to effectively use EBS volumes with your EC2 instances.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس