آموزش پیشنهادی فرادرس

پیاده سازی کلید های رمزنگاری مدیریت سفارشی با Google key management

دسته بندی ها: سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته رمزنگاری داده های ابری، دانش کاملی از ورود کلید رمزنگاری برای مدیریت مشتری وجود دارد.

در این دوره شما نحوه پیاده سازی ومدیریت کلید های رمزنگاری در پلتفرم ابری گوگل را یاد می گیرید.در ابتدا با ماهیت کلیدهای متقارن و نامتقارن و نحوه ایجاد و چرخش آنها آشنا می شوید. سپس با ایمن سازی موارد سری با استفاده کلید های متقارن و شیوه اعتبارسنجی آنها با استفاده از امضاهای دیجیتالی آشنا خواهید شد.در نهایت خواهید فهمید که چگونه از ابزار های پیشرفته استفاده کنید تا اطلاعات و منابعتان در فضای ابری را ایمن کنید.

هنگامی که این دوره را به پایان برسانید، شما یک دانش بنیادین از سرویس مدیریت کلید گوگل خواهید داشت که به شما کمک می کند تا در مسیر ایجاد کلید های میزبان ابری و مدیریت موارد سری در GCP پیشرفت کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Implementing Customer Managed Encryption Keys (CMEK) with Google Key Management Service Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 39m

At the core of cloud data encryption is a thorough knowledge of Customer-Managed Encryption Keying (CMEK). In this course, Implementing Customer Managed Encryption Keys (CMEK) with Google Key Management Service, you’ll see how to implement and manage encryption keys on the Google Cloud Platform. First, you’ll learn what symmetric and asymmetric keys are and how to create and rotate them. Next, you’ll explore how to protect secrets using symmetric keys and how to validate them using digital signatures. Finally, you’ll discover how to use advanced features to further secure your data and resources on the cloud. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of the Google Key Management Service that will help you as you move forward to create and rotate cloud-hosted keys and manage secrets on the GCP.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس