اگر شما ساخت اپلیکیشن های MVC با NET Core. را فرا بگیرید خواهان رشد مهارت های خود در این زمینه خواهید بود. به جای استفاده از MVC، می خواهید کنترل و سفارشی کردن ویژگی ها و قراردادهای آن را انجام دهید. در این دوره، شما یاد می گیرید چطور فریمورک را با نیازهای پروژه خود تطبیق دهید، نه اینکه با محدودیت های پیش فرض آن کار کنید. در ابتدا شما نحوه ایجاد و گسترش نسخه های کامپوننت ها مانند Tag Helper، فیلترها، View Components و غیره را یاد خواهید گرفت. سپس، سفارش سازی نحوه مدیریت داده ورودی، نحوه تولید داده پاسخ خروجی و در آخر نحوه تغییر رفتار های داخلی MVC را با سفارشی سازی Action Method Selection، Application Model و Middleware pipeline را یاد خواهید گرفت. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با MVC
 • از کنوانسیون تا سفارش سازی
 • درک قابلیت گسترش در NET Core.
 • راه اندازی پروژه
 • Tag Helper
 • کار با Tag Helper سفارشی
 • ایجاد Tag Helper داده محور
 • کار با Attribute Tag Helpers
 • مدیریت طرح بندی های پیچیده
 • کار با  View Components
 • کنترل جریان اپلیکیشن ها با فیلترها
 • کار با فیلترهای استثنا
 • بررسی فیلترهای مجوز
 • معرفی منابع، نوع و فیلترهای سرویس
 • تزریق وابستگی با فیلترهای نوع
 • تقویت اتصال داده و اعتبار سنجی
 • سفارشی سازی اعتبار در MVC
 • درک View Engines
 • درک Route Constraints
 • API Versioning
 • ایجاد Middleware سفارشی
 • درک فیلترهای Middleware
 • و غیره