برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

متوسط امتیاز:  
 0 بررسی
مرتضی

حسابرسان سیستم اطلاعاتی: عملیات، تعمیر و نگهداری و سرویس
این دوره، حسابرس سیستم های اطلاعاتی: عملیات، تعمیر و نگهداری و خدمات و همچنین دوره چهارم در آماده سازی برای آزمون CISA و نشان دهنده 20٪ از معاینه می باشد.
در ابتدا شما می توانید مشخصات خاصی از نحوه عملکرد سیستم های اطلاعاتی را از نیازهای تجاری، نحوه مدیریت و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و نحوه تدارک و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی بررسی کنید.
بعد از آن، شما نقش حسابرس IT را در آزمایش سیستم های IT و عملیات ها بررسی می کنید.
مباحث دوره:
-بررسی دوره
-مدیریت خدمات
-امنیت اطلاعات
-سطح خدمات IT
-مدیریت منابع انسانی
-تست نرم افزار و سیستم ها