تبلیغات

آشنایی با ملزومات آزمون لینوکس 010-160

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

در این دوره با ملزومات آزمون لینوکس 160-010 آشنا می شوید.

در صورتی که به دنبال توسعه مهارت های جدی خود در لینوکس هستید این دوره مناسب شماست.در این دوره با اهداف امتحانات و ساختار کلی آشنا می شوید.

بررسی دوره

استفاده از مسیر یادگیری لینوکس برای قبولی در آزمون

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction to the Linux Essentials 010-160 Exam Author:David Clinton Duration:10m

Looking to add some serious Linux skills to your IT profile to jump-start your career? In this course, Introduction to the Linux Essentials 010-160 Exam, you will be introduced to the exam’s objectives and overall structure. First, you will learn how the exam is designed to guide you toward an excellent balance of the skills necessary to perform core administration tasks. Next, you will discover how these courses are organized as they relate to exam objectives. When you’re finished with this course, you will know how to navigate through the courses to find exactly what you need and you’ll be one big step closer to your Linux administration goals.

پیشنهاد فرادرس