مطالب پیشنهادی از سراسر وب

استفاده از ویژگی‌های پیشرفته بر روی Google Cloud Kubernetes Engine

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، سرویس های گوگل

Kubernetes یک تکنولوژی orchestration کانتینر است که به سرعت به عنوان محبوب‌ترین گزینه محاسبه برای معماری‌های هیبرید و چند منظوره در حال ظهور است. جذابیت اصلی Kubernetes، مناسب بودن آن برای مواردی مثل یکپارچه سازی مداوم و تحویل مداوم (CI / CD) است. با این حال، ساخت چنین pipeline هایی می تواند بسیار پیچیده باشد.

در این دوره، شما توانایی تنظیم جنبه‌های شبکه و امنیتی خوشه‌های GKE، همچنین هماهنگی CI/CD pipelines پیچیده در پلتفرم گوگل را کسب خواهید کرد. شما پیاده سازی برنامه‌های stateful و stateless، jobs و cron jobs را یاد خواهید گرفت. سپس،‌ درباره موارد استفاده از سیاست‌های شبکه، خوشه‌های خصوصی و سیاست‌های pod-security آشنا خواهید شد.

در نهایت، درباره ترکیب Jenkins، Cloud Source Repositories و Container Registry گوگل برای orchestrate کردن یک CI/CD pipeline یاد خواهید گرفت.

هنگام به اتمام رساندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های ضروری موتور Kubernetes گوگل که برای تنظیم خوشه‌هایتان و ساخت CI/CD pipelines با کمترین تلاش را کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Leveraging Advanced Features on the Google Cloud Kubernetes Engine Author:Janani Ravi Duration:2h 31m

Kubernetes is a container orchestration technology that is fast emerging as the most popular computing option for hybrid and multi-cloud architectures. A key attraction of Kubernetes is its suitability for use cases involving Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD); however, building such pipelines can get quite complicated. In this course, Leveraging Advanced Features on the Google Cloud Kubernetes Engine, you will gain the ability to fine-tune the networking and security aspects of your GKE clusters, as well as to orchestrate complex CI/CD pipelines on the Google Cloud Platform.
First, you will learn the deployment of stateful and stateless applications, jobs and cron jobs. Next, you will discover the uses of network policies, private clusters, and pod-security policies. Finally, you will explore how to pull together Jenkins, Cloud Source Repositories, and the Google Container Registry to orchestrate a CI/CD pipeline."
When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of the Google Kubernetes Engine needed to fine-tune your clusters and construct CI/CD pipelines with minimal effort.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس