آموزش پیشنهادی فرادرس

امنیت در میزبان های لینوکس

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

ما هر روز از حملات جدید علیه فضای سایبری، که اغلب بر علیه سازمان های بزرگ انجام می گیرد، یاد می گیریم که در جهان مدرن هیچ چیز امن نمی باشد. شما در این دوره، یعنی امنیت در میزبان های لینوکس، مهارت های مورد نیاز برای شروع امن سازی سرور لینوکس خود را به دست می آورید و از اطلاعات و منابع گرانبهای خود محافظت می کنید. ابتدا شما یاد خواهید گرفت که کرنل لینوکس را با استفاده از procfs و sysctl بهینه سازی کنید. بعد، شما می توانید کشف کنید که چقدر ردیابی شما از دست می دهید، جایی که سیستم حسابرسی لینوکس را نصب نکرده اید. بعد، شما متوجه می شوید که در مکان هایی که سیستم حسابرسی نصب نکرده اید، چقدر امکان ردیابی حملات را از دست می دهید. در نهایت، شما در مورد چگونگی اسقزار ابزار مدیریت یکپارچه، سرور FreeIPA بر روی CentOS 7 را خواهید آموخت. با به پایان رساندن این دوره، شما مهارت و دانش مورد نیاز در مورد امنیت لینوکس، برای امن سازی سرورهای لینوکس خود را کسب خواهید نمود.

مرور دوره

توزیع لینوکس Security Onion

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Host Security Author:Andrew Mallett Duration:4h 15m

Everyday we learn of new cyber attacks against, often large organizations, coming to the realization that nothing is secure in the modern world. In this course, Linux Host Security, you will gain the the skills needed to begin to lock your Linux server down and protect your precious data and resources. First, you will learn to tune the Linux Kernel using the procfs and sysctl. Next, you will discover how much traceability you lose where you have not installed the Linux Audit System. Finally, you will explore how to deploy the integrated Identity Management tool, FreeIPA Server on CentOS 7. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Linux Security needed to harden your Linux Servers.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس