پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت Microsoft Azure App Service Plan

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در مرکز میزبانی اپلیکیشن در مدل پلت فرم به عنوان یک سرویس، یک درک کامل از Azure App Services وجود دارد. در این دوره با کانتینر معرف زیرساخت ها و خدمات استفاده شده توسط Web Apps، API Apps، Mobile Apps و Function Apps آشنا می شوید. در ابتدا VMs برای اجرای App Service Plan و گزینه های شبکه سازی برای ادغام با VM های IaaS را فرا خواهید گرفت. بعد، شما تمام گزینه ها را برای استقرار برنامه ها در محیط بررسی خواهید کرد. سپس، شما می توانید نحوه بارگذاری با مقیاس منابع را کشف کنید، و همچنین استفاده از شبکه تحویل محتوای Azure را یاد بگیرید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Azure App Service Plan
 • Web Apps، API Apps، Mobile Apps و Function Apps
 • درک App Service Plan
 • انتخاب Pricing Tiers
 • ایجاد Web App
 • شبکه سازی App Service Plan
 • (App Service Environment (ASE
 • ایجاد Web App در  ASE
 • استقرار App Services
 • درک آپشن های استقرار
 • آماده انتشار فایل ها برای استقرار
 • استقرار با FTPs
 • استقرار فایل زیپ با Azure CLI
 • بهینه سازی App Service Delivery با Azure CDN
 • درک Dynamic Site Acceleration
 • پیکربندی Application Insights در Azure Portal
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing Microsoft Azure App Service Plan Publisher:Pluralsight Author:Neil Morrissey Duration:3h 21m Level:Beginner

Azure App Service Plan is the container for hosting Web Apps, API Apps, Mobile Apps and Function Apps. The course will explain the underlying infrastructure, deployment, handling load with scaling and Azure CDN, and monitoring of App Services.
At the core of application hosting in the platform-as-a-service model, is a thorough understanding of Azure App Services. In this course, Managing Microsoft Azure App Service Plan, you’ll learn about the container that defines the infrastructure and services used by Web Apps, API Apps, Mobile Apps and Function Apps. First, you’ll learn about the underlying VMs that run an App Service Plan, and the networking options to integrate with IaaS VMs and on-premises resources. Next, you’ll explore all the options for deploying applications into the environment. Then, you’ll discover how to handle load with resource scaling, as well as leveraging the Azure content delivery network. Finally, you’ll see the options available for monitoring your running app services. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of App Service Plans, that will help you leverage the features they provide for hosting web based applications in the cloud.
Course Overview
Course Overview
1m
Understanding Azure App Service Plan
Introduction
1m
Web Apps, API Apps, Mobile Apps and Function Apps
5m
Understanding App Service Plan
8m
Choosing Pricing Tiers for Features and Capacity
5m
Creating an App Service Plan
3m
Creating a Web App
1m
App Service Plan Networking
8m
App Service Environment (ASE)
4m
Create an App Service Environment (ASE)
4m
Create a Web App in an ASE
1m
Summary
1m
Deploying App Services
Introduction
1m
Understanding Deployment Options
8m
Prepare Publish Files for Deployment
3m
Deploy Using FTPs
2m
Deploy Zip File Using the KUDU Interface
2m
Deploy Zip File Using the Azure CLI
3m
Run from Package in Azure Storage
3m
Deploy Using Azure DevOps Pipelines
7m
Push Code to Azure DevOps and Trigger CI/CD
4m
Summary
1m
Configuring Scaling for App Services
Introduction
1m
Overview of Scaling Up
3m
App Service Plan Quotas
2m
Scaling Up to a New Pricing Tier
1m
Overview of Scaling Out
5m
Creating Autoscale Conditions and Rules
10m
Summary
0m
Optimizing App Service Delivery with Azure CDN
Introduction
2m
Azure CDN with App Service
6m
Creating a CDN Profile and Endpoint
5m
Controlling Caching with Caching Rules
6m
Purging Cached Content
3m
Understanding Dynamic Site Acceleration
4m
Configuring Dynamic Site Acceleration
5m
Azure CDN and App Service Auto-scaling
1m
Summary
1m
Enabling Monitoring and Diagnostics
Introduction
2m
Understanding Monitoring and Diagnostics for App Services
4m
Configuring Application Logging for ASP.NET Core
4m
Enabling Logging in the Azure Portal
7m
Streaming Logs Using the Azure CLI
2m
Streaming Logs Using PowerShell
2m
Streaming Logs in Visual Studio
3m
Monitoring Using Metrics
4m
Setting Up Alerts for Metrics
2m
Configuring Application Insights in the Azure Portal
3m
Exploring Application Insights
7m
Overview of Azure CDN Core Analytics
4m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس