مدیریت هزینه های Microsoft Azure و مدیریت منبع می تواند پول های شرکت را نجات دهد. در این دوره با کنترل مدیریت منابع ابری و مدیریت در حین حداقل سازی هزینه ها، تگ کردن منبع، ارائه مدیریت کنترل منابع توسط سیاست های Microsoft Azure، بودجه، ردیابی و کاهش مصارف Microsoft Azure با استفاده از متدهای مختلف و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ماژول
 • تگ کردن منابع
 • سیاست های Microsoft Azure
 • تعاریف ابتکار عمل سیاست
 • API های مصرف Microsoft Azure ARM
 • کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
 • درک Microsoft Azure RBAC
 • Microsoft Azure Built-in و نقش های سفارشی
 • نقش های Built-in Microsoft Azure
 • ایجاد یک نقش سفارشی با استفاده از مایکروسافت PowerShell
 • ایجاد یک نقش سفارشی با استفاده از مایکروسافت Azure CLI
 • و غیره