پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت اشتراک های Microsoft Azure

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مدیریت هزینه های Microsoft Azure و مدیریت منبع می تواند پول های شرکت را نجات دهد. در این دوره با کنترل مدیریت منابع ابری و مدیریت در حین حداقل سازی هزینه ها، تگ کردن منبع، ارائه مدیریت کنترل منابع توسط سیاست های Microsoft Azure، بودجه، ردیابی و کاهش مصارف Microsoft Azure با استفاده از متدهای مختلف و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ماژول
 • تگ کردن منابع
 • سیاست های Microsoft Azure
 • تعاریف ابتکار عمل سیاست
 • API های مصرف Microsoft Azure ARM
 • کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
 • درک Microsoft Azure RBAC
 • Microsoft Azure Built-in و نقش های سفارشی
 • نقش های Built-in Microsoft Azure
 • ایجاد یک نقش سفارشی با استفاده از مایکروسافت PowerShell
 • ایجاد یک نقش سفارشی با استفاده از مایکروسافت Azure CLI
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing Microsoft Azure Subscriptions Publisher:Pluralsight Author:Daniel Lachance Duration:1h 58m Level:Beginner

Microsoft Azure is a global enterprise-class cloud computing platform. This course demonstrates how proper cloud governance over subscriptions can be achieved through cloud cost planning, resource tagging, and delegated cloud resource management.
Managing Microsoft Azure costs and resource management delegation can save companies money. In this course, Managing Microsoft Azure Subscriptions, you'll gain the knowledge required to control cloud resource creation and management while minimizing costs. First, you'll learn about resource tagging and how Microsoft Azure policies provide granular resource management control. Next, you'll learn how to budget, track, and reduce Microsoft Azure expenditures using a variety of methods. Finally, you'll gain insight as to how role-based access control facilitates delegated administration and how Microsoft Azure resource providers add new cloud features. By the end of this course, you’ll know which tools you can use to effectively manage Azure resources and costs.
Course Overview
Course Overview
1m
Configuring Microsoft Azure Policies
Module Introduction
2m
Resource Tagging
3m
Demo: Tag Resources Using the Microsoft Azure Portal
2m
Demo: Tag Resources Using Microsoft Azure PowerShell Cmdlets
5m
Demo: Tag Resources Using the Microsoft Azure CLI
2m
Microsoft Azure Policies
6m
Policy Initiative Definitions
2m
Demo: Assign Policies Using the Microsoft Azure Portal
5m
Demo: Assign Policies Using Microsoft Azure PowerShell Cmdlets
4m
Demo: View Policies and Assignments Using the Microsoft Azure CLI
4m
Demo: Create and Assign a Custom Policy
3m
Use a Custom Policy to Ensure Tags Are Present
7m
Module Summary
1m
Configure Resource Tagging and Cost Center Spending Limits
Module Introduction
1m
Microsoft Azure Spending Limits
2m
Microsoft Azure ARM Consumption APIs
3m
Demo: Tag Resources to Facilitate Billing Management
4m
Demo: Estimate Monthly Costs Using the Microsoft Azure Pricing Calculator
5m
Demo: View Microsoft Azure Advisor Cost Recommendations
2m
Demo: View Resource Consumption and Billing Using PowerShell and the CLI
4m
Demo: Enable Microsoft Azure Cost-saving Measures
4m
Module Summary
1m
Assign Role-based Access Control
Module Introduction
1m
Understanding Microsoft Azure RBAC
3m
Microsoft Azure Built-in and Custom Roles
1m
Assign Built-in Microsoft Azure Roles
3m
Create a Custom Role Using Microsoft PowerShell
2m
Create a Custom Role Using the Microsoft Azure CLI
1m
Assign a Custom Role Using the Microsoft Azure Portal and Verify That It Is Working
2m
Module Summary
0m
Manage Microsoft Azure Resource Providers
Module Introduction
0m
Microsoft Azure Resource Providers
2m
Demo: View Microsoft Azure Resource Providers Using the Portal, PowerShell, and the CLI
4m
Demo: Register a Microsoft Azure Resource Provider Using PowerShell
3m
Demo: Register a Microsoft Azure Resource Provider Using the CLI
2m
Module Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 246.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Managing Microsoft Azure Subscriptions_git.ir.rar