مدیریت امنیت محیط سازمانی برای بسیاری از سازمان ها مهم است و نقض شبکه می تواند در هر زمان، از هر منبع، از جمله تهدیدهای داخلی از کاربران مخرب یا مدیران رخ دهد. در این دوره با ایمن سازی سازمان در برابر حملات رایج و نقض امنیت، اعمال مفاهیم امنیتی، محافظت از هویت های ممتاز، نحوه دسترسی محدود به منابع و حقوق کاربر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تشخیص و تحلیل حملات و نقض امنیت
 • درک حملات
 • شناسایی منابع کلیدی
 • پیکربندی پیش فرض Active Directory
 • پیکربندی حسابرسی
 • پیکربندی حقوق کاربر
 • پیکربندی JEA
 • راه اندازی JEA
 • اتصال به JEA Endpoint
 • درک Microsoft Identity Manager
 • پیکربندی نقش های PAM
 • درک پیشرفته حسابرسی
 • مدیریت حسابرسی با استفاده از PowerShell