آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش دستورالعمل های دسترسی به وب (Section 508 WCAG 2.0)

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Meeting Web Accessibility Guidelines (Section 508/ WCAG 2.0) Publisher:Pluralsight Author:Gerard Cohen Duration:1h 44m Level:Beginner


If you are a web/front-end developer, the work you produce must be accessible to all users. In this course, Meeting Web Accessibility Guidelines (Section 508/ WCAG 2.0), you will get hands-on, practical code examples that you can start using today towards your goal of meeting official accessibility guidelines. First, you will learn the differences between Section 508 and WCAG 2.0, helping you to decide which guideline to use. Next, you'll dive into real-world, reusable code patterns/techniques and matching them to relevant guidelines. After finishing this course, not only will you be equipped to acquire government/education-related contracts, but you'll be able to make sites that meet established accessibility conformance guidelines and are more usable for everyone.

Course Overview
1m 57s
Course Overview
1m 57s
Choosing a Web Conformance Guideline
8m 19s
Introduction
1m 28s
Section 508
1m 26s
WCAG 2.0: Level A, AA, AAA
3m 37s
Section 508 vs. WCAG 2.0
1m 46s
HTML
1h 4m
Introduction
1m 47s
Document Structure and Landmarks
10m 29s
Lists
4m 9s
Navigation and Skip Links
10m 38s
Tables
11m 28s
Forms
25m 33s
Media
18m 41s
Introduction
1m 11s
Images
5m 18s
Background Images via CSS
1m 31s
SVG
2m 8s
Audio
2m 21s
Video
3m 59s
Additional Media Guidelines
1m 40s
Summary
0m 30s
Responsive Web Design and Accessibility
11m 0s
Introduction
0m 35s
Switching Context
2m 32s
Order of Content/Focus
4m 21s
Additional Responsive Guidelines
2m 49s
Summary
0m 40s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس