در این دوره با ارزیابی و بهبود تست های واحد با Pitest، تعریف تست تغییر و اهمیت آن، استفاده از Pitest برای معرفی تغیرات کوچک در برنامه، تحلیل نتایج تست تغییر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تست تغییر
 • تست تغییر چیست؟
 • تست تغییر در جاوا
 • راه اندازی Pitest با Maven و JUnit 5
 • راه اندازی Pitest با Gradle و JUnit 5
 • راه اندازی Pitest به عنوان یک پلاگین در Eclipse
 • راه اندازی Pitest به عنوان یک پلاگین در IntelliJ
 • تشخیص تست های بد با تست تغییر
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByDiscountService
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByConversionService
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByGiftService
 • کار با اپراتورهای تغییر
 • پیکربندی اپراتورهای تغییر
 • و غیره