در این دوره با انتخاب آپشن های مختلف برای حفاظت از اپلیکیشن های خارجی و ادغام سرویس با Salesforce، مکانیک شبکه TLS و HTTP،  تایید فراخوانی به API های Salesforce مختلف با استفاده از SOAP و REST، بررسی Apex callouts با استفاده از Named Credentials، آشنایی با OAuth و جریان های رایج Salesforce OAuth و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 •  ارائه ی چالش
 •  تعریف اصطلاحات و مفاهیم
 •  مقایسه اعتبار سنجی و صدور مجوز
 •  مروری بر مکانیک TLS و HTTP
 •  مروری بر OAuth و Salesforce
 •  درک OAuth از طریق مقایسه
 •  چهار جریان اصلی OAuth
 •  فراخوانی از Salesforce
 • شروع کردن ارتباطات از Salesforce
 •  مروری بر اعتبارنامه های نامگذاری شده یا  Named Credentials
 •  فراخوانی با یک اعتبارنامه نامعتبر
 •  اعتبارنامه های نامگذاری شده با تایید رمز اصلی
 •  اعتبارنامه های نامگذاری شده با تایید رمز هر کاربر
 •  مرور اعتبارنامه های نامگذاری شده با OAuth 2.0 و Auth Providers
 •  فراخوانی از Salesforce
 •  و غیره