مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پایتون برای تحلیلگران داده

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، اموزش آناکوندا (Anaconda)

در سال های اخیر محبوبیت پایتون به حد انفجار رسیده و در نقش تکنولوژی منتخب برای تحلیلگران و دانشمندان داده ظاهر شده است. در این دوره، آموزش پایتون برای تحلیلگران داده؛ شما توانایی نوشتن برنامه های پایتون و استفاده از عناصر سازنده اساسی برنامه نویسی و تحلیل داده را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، چگونگی تفاوت زبان های برنامه نویسی مانند پایتون، صفحات گسترده ای مانند مایکروسافت اکسل و تکنولوژی های مبتنی بر SQL مانند پایگاه های داده با یکدیگر و نحوه همکاری آنها با یکدیگر را یاد خواهید گرفت. سپس، وارد برنامه نویسی پایتون، نصب پایتون، و شروع کار با برنامه های ساده خواهید شد. در ادامه، شیوه های بکارگیری متغیرها برای حفظ داده و نحوه تفاوت داده های ساده و پیچیده در پایتون از دید معناشناسی آنها را درک خواهید کرد.

در پایان، با کار بر روی ارزیابی شرطی با استفاده از دستورات if، لوپ ها و توابع، دانش خود را جمع بندی می کنید. شما خواهید آموخت که پایتون چگونه با توابع به عنوان first-class entities، که یک عامل کلیدی در برنامه نویسی تابعی می باشد، رفتار می کند.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای شناسایی موقعیت هایی که پایتون گزینه مناسبی برای شماست و همچنین پیاده سازی برنامه های ساده اما محکم با استفاده از پایتون را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره - پایان فرآیند

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Python for Data Analysts Author:Janani Ravi Duration:3:30:22 Level:Intermediate

Python has exploded in popularity in recent years and has emerged as the technology of choice for data analysts and data scientists.
In this course, Python for Data Analysts, you will gain the ability to write Python programs and utilize fundamental building blocks of programming and data analysis. First, you will learn how programming languages such as Python, spreadsheets such as Microsoft Excel, and SQL-based technologies such as databases differ from each other, and also how they inter-operate.
Next, you will plunge into Python programming, installing Python and getting started with simple programs. You will then understand the ways in which variables are used to hold data, and how simple and complex data types in Python differ in their semantics.
Finally, you will round out your knowledge by working with conditional evaluation using if statements, loops and functions. You will learn how Python treats functions as first-class entities, a key enabler of functional programming.
When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge to identify situations when Python is the right choice for you, and to implement simple but solid programs using Python.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس