مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحقق منافع و بررسی اثربخشی پیاده سازی GEIT

دسته بندی ها: تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تحقق منافع و بررسی اثربخشی یک ابتکار عمل حاکمیتی بدین معناست که قبل از این اصلاحات را طراحی و پیاده سازی کرده اید. و اکنون وقت آن است که تغییرات را بپذیرید و حفظ کنید و برنامه را ببندید. در این دوره، تحقق منافع و بررسی اثربخشی اجرای GEIT؛ شما بهترین شیوه های مربوط به برنامه های اجرای حاکمیت IT با تمرکز بر جمع آوری و تحلیل نتایج و همچنین اطمینان از اتخاذ یک ذهنیت بهبود مستمر را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا، رویکرد گام به گام پیاده سازی ®COBIT5 را مرور خواهید کرد. سپس، ماهیت فازهای 6 و 7 در چرخه عمر نقش ها و مسئولیت های اجرایی را یاد خواهید گرفت. در پایان، هم چالش ها و هم بهترین شیوه های مربوط به تحقق منافع و بررسی اثربخشی برنامه Governance of Enterprise IT را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری یک متخصص حاکمیت برای کار با GEIT و شرکت در آزمون گواهینامه اجرای ®COBIT5 را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Realizing Benefits and Reviewing Effectiveness of a GEIT Implementation Author:Frederico Aranha Duration:1:39:28 Level:Intermediate

To realize benefits and review the effectiveness of a governance initiative means you already designed and implemented improvements. Now its time to embrace and sustain the changes, as well as to close the programme. In this course, Realizing Benefits and Reviewing Effectiveness of a GEIT Implementation, you will learn best practices related to IT Governance implementation programmes with focus on collecting and analyzing results as well as assuring the adoption of a continual improvement mindset. First, you will review the step by step approach to COBIT5® implementation. Next, you will learn what are phases 6 and 7 of the implementation life cycle roles and responsibilities. Finally, you will explore both challenges and best practices related to benefits realization and a Governance of Enterprise IT programme effectiveness review. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of a governance practitioner needed to work with GEIT and to take the COBIT5® Implementation certification exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس