در این دوره با درک ریسک مربوط به توسعه یک فریمورک کنترل امنیتی و نحوه برخورد با آن، انواع مختلفی از کنترل ها و عوامل مورد استفاده در ایجاد یک زیرساخت امنیتی، نقاط قوت انواع مختلفی از کنترل ها از جمله کنترل های مدیریتی، فنی و محیطی، تست و ارزیابی اثربخشی کنترل ها در رابطه با ریسک و انطباق و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • انواع کنترل ها
  • خطر و کنترل
  • دسته های کنترل
  • انواع کنترل ها
  • معیارهای انتخاب کنترل
  • معیارهای انتخاب کنترل قسمت 1
  • معیارهای انتخاب کنترل قسمت 2
  • کنترل امنیت اضافی قسمت 1
  • کنترل امنیت اضافی قسمت 2