پیشنهاد فرادرس

آموزش انتخاب و راه اندازی سوئیچ مناسب Aruba

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

تصور کنید که شما مهندس شبکه هستید که قصد جایگزین کردن سوئیچ های موجود با سوئیچ های جدید آروبا را دارید. آیا می توانید این کار را انجام دهید؟ در این دوره با مدیریت و پیکربندی تکنولوژی های مناسب برای اطمینان از کارآیی، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان در قسمت های مختلف شبکه، انتخاب سوئیچ مناسب و نحوه پیکربندی اولیه تنظیمات سوئیچ، ایجاد لاگین های ایمن، پیکربندی VLAN و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شناسایی سوئیچ مناسب برای شبکه
 • Aruba Hardware Selector و Modular Switch Outline
 • توابع و سوئیچ های پورت ثابت آروبا
 • نسخه های نرم افزاری آروبا و نمونه های گلوبمانتیک
 • تنظیمات اولیه CLI
 • تنظیمات اولیه IP
 • منوی CLI و ذخیره پیکربندی ها
 • منوی وب و دسترسی به SSL
 • نام های کاربری، رمزهای عبور و دسترسی SSH
 • مبانی VLAN
 • پیکربندی VLAN
 • MVRP VLAN Automation
 • Aruba Dynamic Trunks
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Selecting and Setting up the Right Aruba Switch Publisher:Pluralsight Author:Leigh Bogardis Duration:1h 58m Level:Beginner

HP Aruba switches are standard layer 2 and simple to complex layer 3 switches. This course aims to give network technicians and engineers the tools to understand, initially commission, and configure these switches for network management.
Imagine that you are the network engineer who will be replacing existing switches with new Aruba switches. Would you be able to do the job? In this course, Selecting and Setting up the Right Aruba Switch, you will learn to choose the right switch for the job. First, you'll learn how to set it up to be securely managed and configure the correct technologies to ensure redundancy, resiliency, and reliability within the different parts of the network. Next, you'll explore how to choose the correct switch and how to configure the initial setup of the switch. Finally, you'll learn all about creating secure log-ins, configuring the VLANs, propagating them around the network (including to other vendors' devices) and aggregating links to provide more resilience and bandwidth. By the time you have finished, you will be more confident to make the right choice, in terms of switch hardware, and know how to log in and manage the ArubaOS-Switch device for network operations.
Course Overview
1m 14s
Course Overview
1m 14s
Identifying the Correct Switch for the Network Need
27m 13s
Introduction to the Course and Module Outline
4m 45s
Aruba Hardware Selector and Modular Switch Outline
4m 46s
Aruba Fixed Port Switches and Software Functions
5m 13s
Aruba Software Versions and Globomantics Examples
2m 9s
Globomantics New Branch Office Example
2m 32s
Globomantics New Factory Site Example
2m 4s
Globomantics New Campus Annex Example
3m 3s
Globomantics New Metro Office Example
1m 40s
Switch Selection Summary
0m 57s
Initializing the Switch for Secure Access and Audit
29m 17s
Introduction and First Boot
2m 45s
Initial CLI Configurations
2m 53s
Initial IP Configurations
3m 19s
CLI Menu and Saving Configurations
4m 44s
Web Menu and SSL Access
3m 21s
Usernames, Passwords, and SSH Access
4m 44s
Audit Trail and Viewing Logs
3m 47s
Initial Configurations Summary
3m 41s
Creating Segregated Networks to Reduce Broadcast Domains
26m 14s
Introduction and VLAN Basics
4m 45s
Initial VLAN Configuration
4m 15s
Aruba to Aruba VLAN Propagation
4m 50s
Aruba to Cisco IOS Propagation
3m 14s
Aruba to Comware VLAN Propagation
2m 21s
MVRP VLAN Automation
4m 37s
VLAN Configuration Summary
2m 8s
Creating Aggregated Links for Resiliency and Increased Bandwidth
25m 5s
Introduction and Link Aggregation Basics
3m 27s
Aruba Static Trunks and Load Balancing
6m 21s
Aruba Dynamic Trunks
5m 48s
Aruba to Cisco IOS Link Aggregation
5m 34s
Link Aggregation Summary
3m 52s
Summary
9m 3s
Summary of Initial CLI Setup
3m 28s
Summary of Web Setup and VLANs
3m 27s
Summary of Link Aggregation
2m 6s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 199.0MB Pluralsight Selecting and Setting up the Right Aruba Switch_git.ir.rar